Zakon o povolani psychologa 2006

V súèasnosti má povolanie psychológa hlboký význam. Keï nás nav¹tívil psychológ, bola nám to ¹koda a túto skutoènos» sme skryl pred ostatnými. V súèasnosti si spoloènos» veµmi dobre uvedomuje výhody, ktoré priná¹a psychológ. To sa deje ¹ir¹ej skupine µudí, ktorí sa obrátia na svojho posledného ¹pecialistu. Av¹ak nie v¹etci presne vedia, èo sa psychológ pýta. Nie a¾ kým sa toto povolanie zvyèajne nezamieòa s rôznymi profesiami, preto¾e du¹evné zdravie µudí prechádza mnohými odborníkmi, napríklad psychiatrom alebo terapeutom. Èo rozli¹uje povolanie psychológov od druhého povolania?

Prevádzka tejto profesie je predov¹etkým o dôle¾itosti psychologických slu¾ieb, najmä o psychologickom hodnotení, rozhodovaní a hodnotení a psychologickom poradenstve. Aby sa stal psychológom, musí najprv získa» magisterský titul v psychológii, absolvova» stá¾ a by» psychológiou Regionálnej komory psychológov.Psychológ je profesiou verejnej dôvery, ktorú od osoby, ktorá dáva túto profesiu, vy¾aduje profesionalitu, ale aj bezvadný charakter, ktorý bude podporova» pri plnení svojej práce v súlade s profesionálnymi etickými ¹tandardmi. Psychológ je vedomie, ktoré je orientované na poskytovanie pomoci a poskytovanie podpory µuïom, ktorí ju chcú v konkrétnom okamihu. Spoloènos» verí µuïom, ktorí spôsobujú dôveru verejnosti. Preto by mali by» k dispozícii aj µudia, preto¾e potom podliehajú zdraviu a zarábajú iné ¾eny.Psychológ je ako voµná profesia, ktorá sa vyznaèuje vysokými zruènos»ami a schopnos»ami, ako aj konaním v práci.My, obyèajní obyèajní µudia, èasto identifikujeme psychologa s psychiatrom. ¥udia, ktorí tieto povolania vedú, prakticky prestávajú prakticky v tom istom, ale je potrebné kon¹tatova», ¾e majú úplne odli¹né kompetencie. Stojí za zmienku, ¾e psychiatra neustále spolupracuje s psychológiou, èo je pravdepodobne príèinou zmätok týchto profesií verejnej dôvery iných µudí.