Youtube krajae zeleniny

Zariadenie & nbsp; bizerba gsp-v tak niè nové, ako napríklad ruèný gravitaèný krájaè, ktorý zostal v dne¹nej funkènosti. Ako u¾ názov napovedá, obeta existuje v rozhodujúcej váhe na krájanie klobás a syrov. Je to jednodielna prídr¾ná doska.

Táto doska je spolu odvodòovací kanál a zvý¹ená hrana stola. Vïaka tomu nedochádza ku kvapkaniu kvapalín na pokladnici v èase a èistota a pokoj na pracovisku sú dodr¾iavané spolu s pravidlami bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci. Orezávaè mô¾e ma» problémy s umývaním v umývaèke riadu. Tento krájaè vám umo¾òuje striha» nielen u¾ spomínané syry a mäso, ale aj mäso v rýchlych súèiastkach. Vyvý¹ené nohy dávajú ¹ancu µahko vyèisti» oblasti, ktoré sa stretávajú pod krájaèom. Presné údaje o rezaní sú tie¾ pomocou príslu¹ného gombíka na nastavenie hrúbky. Ponúka ponuku na rezanie kusov o veµkosti 0 a¾ 3 milimetre. Priemer no¾a je 330 milimetrov. Potrebné napájanie je 230 V. a po¾adovaná håbka stola je 70 cm od steny.Krájaè bizerba gsp-v je obzvlá¹» µahko ovládateµný a tie¾ v re¹taurácii aj pri èistení. Diskutovaný typ krájaèa sa úspe¹ne vyu¾ije v malých a stredných potravinárskych predajniach, predajniach potravín a mäsa aj v gastronómii. Vyznaèuje sa veµmi nízkym dopytom po elektrickej energii ako iné viditeµné krájaèe na trhu. Zálo¾ný systém nespotrebováva energiu a plá¹» je vyrobený z eloxovaného hliníka.Krájaè je moderné zariadenie. Má dobrý povrch bez hrán, bez rohov. Je to takmer neznièiteµný nástroj. Komponenty krájaèa sa veµmi µahko demontujú. Samotný krájaè sa vyznaèuje vysokou bezpeènos»ou a komfortom práce.