Vyvoj tehotenstva 27 ty doov

Prvé èasy, ktoré chcem, sú pre die»a najdôle¾itej¹ie. Potom sa otvárajú v¹etky orgány a ¾ivotné hodnoty, v nasledujúcich mesiacoch stavu inej ¾eny, die»a prakticky rastie. Niet divu, ¾e lekári varujú budúce matky, ¾e najmä v týchto prvých fázach svojho po¾ehnaného vzhµadu by sa starali o seba, sna¾ili sa neochori» a nevylieèili silné lieky, ktoré by mohli spôsobi» vá¾ne ¹kody ich budúcemu die»a»u. Je v¹ak známe, ¾e je nemo¾né dosta» sa z domu na 9 mesiacov a sneh a chlad, najmä v slnovratu, a kvôli veµkým hormonálnym zmenám v ¾enskom systéme je prakticky nemo¾né vyhnú» sa.

Po prvé, nepanikárte, keï si v¹imnete, ¾e máte poèas tehotenstva nachladnutie. S malým chladom sa budúca matka sama zvládne veµmi úèinne, nie je potrebná lekárska intervencia. Je v¹ak potrebné uva¾ova» o tom, ¾e nákup prostriedkov v centrálnych ¹tyroch mesiacoch výberu je veµmi neodporúèaný. V takejto forme stojí za to dôverova» starým, vhodným systémom pre chlad na¹ich babièiek. Èaj s citrónom, medom a malinovou ¹»avou a cibuµou a cesnakovým sirupom (napriek tomu, ¾e je to veµmi zlé, preto¾e to nepo¹kodí plod, a to nám pomô¾e a chlad prechádza v systéme tý¾dòa.

Na druhej strane, v poradí be¾ného nachladnutia v tehotenstve, by sa malo re¹pektova» oveµa viac ako v období pred otehotnením. Preto¾e ak by sa poèas tehotenstva mohli vylieèi» drobné nádchy a výtok z nosa babièkinými metódami, samozrejme s pneumóniou (ktorá je rýchla, preto¾e na¹a sila je rýchlo obmedzená zmenou hladín a hormónov, bude teraz »a¾¹ie.

Pokiaµ ide o nepríjemný výtok z nosa poèas tehotenstva, veµa priateµský prístup bude príprava inhalácie z vody s chu»ou domácej soli alebo kvapky ¾alúdka, mäty, harmanèeka alebo levandule. Èasto vyfúknite nos, aby ste sa k ¾ivotu nedostali do blízkosti teèúcich výluèkov a zlikvidujte pou¾ité tkanivá naraz. Mô¾ete tie¾ získa» nosné kvapky, ktoré vá¹ nos vyzerajú lep¹ie, ale budete potrebova» viac vybavenia v tých postavených s vecou o de»och, preto¾e sú jemnej¹ie. Zamyslite sa v¹ak nad tým, ¾e ich nebudete lieèi» dlh¹ie ako 3 dni.