Vychovy deti korczak

BioxynBioxyn - Inovatívna starostlivos» o chudnutie s najdrah¹ou korenièkou na svete!

Anémia, tie¾ volal anémia je stav, v ktorom sa via¾e k zní¾eniu poètu èervených krviniek. Existujú rôzne príèiny anémie u mladého mu¾a: mô¾u by» vyrobené stratou krvi, po¹kodená produkciu èervených krviniek, alebo tie¾ v zmluve s obmedzením zo ¾ivota erytrocytów.Pomimo v¹etko tam je porucha, respektíve stretnú» èasto medzi tehotná - postihuje asi 40% tehotných ¾ien. Av¹ak v úspechu µudí s nádejou vyzerá definícia anémie trochu inak. Poèas tehotenstva, je v skutoènosti zvý¹enie objemu krvi i jeho riedenie, èím sa zní¾i poèet èervených krviniek, potom je anémia je pomerne jednoduchý jav. Poèas tehotenstva, odkazujeme na výskyt anémie, keï sa pokúsi poklesom hladiny hemoglobínu ni¾¹ie ako 10 g / dl alebo hematokritu pod 30%.

Nerozumie tomu, ¾e dôle¾ité nedostatky èervených krviniek v tele budúcej matky mô¾u vies» k vývojovým poruchám plodu a hypoxii. V prvom období tehotenstva mô¾e vies» k implantácii embrya a dokonca k potratom. V zostávajúcom trimestri mô¾e spôsobi» vrodené chyby a v tre»om prípade predèasné doruèenie.

Faktory, ktoré podporujú anémiu u tehotnej ¾eny, sú predov¹etkým konzumácia alkoholu a pálenie cigariet. Ïal¹ie tehotenstvo je mno¾stvo tehotenstva, nedostatok vitamínov a vý¾ivových cien v strave, ktorých dopyt rastie pomerne rýchlo v momente tehotenstva. Chce, aby sa anémia lieèila jej stavom a príèinami. Mierna anémia, ktorej zaèiatok bol nedostatok ¾eleza, sa stále lieèi perorálnymi látkami, ktoré pridávajú niektoré z nich. Veµmi zriedkavo sa tie¾ hµadá intravenózny nedostatok ¾eleza, tak¾e je dôle¾itý, oveµa krat¹í ako v prípade úspe¹ného u¾ívania doplnkov stravy. Existujú prípady, keï je potrebná transfúzia krvi - to je zvyèajne prípad veµkého krvácania, napríklad keï sa placenta odlupuje.

Anémia je stav, pomerne µahko rozpoznateµné, jej návrhy sú:

únava,slabos»,bolesti hlavy,problémy s názorom a koncentráciou,závraty.

Ak ste v tehotenstve, ak spozorujete niektorý z vy¹¹ie uvedených faktorov, poraïte sa s lekárom, lebo nelieèená anémia mô¾e vies» k vá¾nemu po¹kodeniu plodu a dokonca k smrti.