Vychovu die a a otcom

Pozvaním priateµov a rodín by sme chceli predvies» svoje kulinárske zruènosti. Ako zapôsobi» hostí sofistikovanou veèerou, veèerou alebo sériou chutných obèerstvenia?

Objavujte vá¹eò v sebeAk chcete by» v nieèom tak dobrom, musíte sa to páèi». A keï sa pohneme vo varení, mali by sme venova» toµko voµného èasu na jeho skúmanie. Je dobré zakúpi» kvalitných sprievodcov, pracova» a sledova» kulinárske programy.Prax je dokonaláZnáme nové recepty stojí za to okam¾ite uvies» do praxe. Nebudeme by» dobrí kuchári bez praxe. Pri varení pripravíme nielen nové, správne peelingové a strihacie techniky, najmä pre nás, ale spoznáme aj veµkú a dobrú prípravu aj tých najzlo¾itej¹ích jedál.Dobré vybavenieAk sa chcete sta» profesionálom, musíte investova» do najvhodnej¹ích zariadení. Namiesto nákupu populárnych a u¾ znièujúcich no¾ov je lep¹ie investova» do ¹peciálneho rie¹enia, ako napríklad kúzelný krájaè. Budete tie¾ potrebova» dobrú kamennú maltu, profesionálny domáci robot a sadu hrncov. Doplnok ka¾dého jedla je cenný stolový riad, ktorý bude dôrazom na na¹u snahu. Potom pote¹íme nielen chu», ale aj stav na¹ich jedál.cestovnéNajlep¹ie je nájs» kulinárske in¹pirácie pri cestovaní v rôznych krajinách a geografických regiónoch. Najlep¹ia kuchyòa je napokon ponorená do nálady a kultúry skupín. Získané ustanovenia sa potom mô¾u pou¾i» v kuchyni. Nebojte sa pou¾íva» tzv fúzska kuchyòa - kombinujte recepty z rôznych, èasto aj z najrôznej¹ích regiónov. Je to preto, ¾e rozvíjame na¹u poµskú unikátnu sadu receptov, ktoré pote¹ia aj tých najzlo¾itej¹ích hostí.