Ventilaene kanaly obi

V interiéroch s vysokou pra¹nos»ou som mal prá¹kové farby, drevené piliny, je tu veµká pravdepodobnos» výbuchu. V niektorých priemyselných podnikoch sa preto vy¾aduje in¹talácia spoloène s aplikáciou atex (in¹talácia atex, ktorá je príli¹ dôle¾itá na to, aby sa uvoµòovalo zneèistenie z pracovísk a atmosféry. & Nbsp;Takéto zariadenia by mali by» hlboko bezpeèné in¹talácie, t. J. Mali by existova» miestne východy v povedomí o samonosných ramenách, prísavkách a digestoroch umiestnených v ohrozených oblastiach.Èlovek by sa mal pýta» na èistotu, pou¾íva» priemyselné vysávaèe, ktoré odoberajú nahromadený prach zo zeme, systém systematicky èistia a neumo¾òujú dáva» na miesto veµkú dávku zneèistenia.Systém odsávania prachu by mal by» uzemnený, nenoste ¾iadne elektrostatické náboje, èo pravdepodobne vytvára iskru a potom výbuch. Potrubia musia by» vyrobené z bytov s hrúbkou steny 2 alebo 3 mm, nemali by by» vystavené erózii.Ventilátory a filtre, ktoré sa pou¾ívajú v takýchto zariadeniach, sú výbu¹né, príli¹ úèinné na ochranu pred výbuchom.Je to veµký zvyk umiestni» odsávanie prachu, hasiace systémy a po¾iar v stavebníctve, a to je to, ako pôsobí proti budúcemu výbuchu na zaèiatku. To v¹etko by malo by» verné a presné s radou atex. Taktie¾ sú postavené stavidlá, ktoré sú odolné voèi po¾iarnym prechodom cez in¹taláciu, spätné ventily a samoèistiace systémy pre príli¹ dlhú intenzitu prachu v in¹talácii.Tieto miestnosti, napriek mnohým ochranám, sú stále vysoko rizikové miestnosti, hoci spåòajú v¹etky mno¾stvá a sú v súlade s osobitnými smernicami, malo by by» toµko mu¾ov, koµko sú len tí, ktorí pracujú v takýchto bytoch.Pozorovanie v¹etkých my¹lienok a noriem je najdôle¾itej¹ia vec a prioritou je odstránenie príèin mo¾ného prepuknutia.V¹etky zariadenia a príslu¹enstvo, na ktoré sa vz»ahuje smernica atex, plánujú svoje individuálne oznaèenia a certifikáty dosta» do pozadia práce zariadenia.Stroje, zariadenia, na ktoré sa vz»ahuje uvedená smernica, sú rozdelené do dvoch skupín: \ ttvárnenie v baníctve,práce vo vlastných izbách.Táto mimoriadne dôle¾itá smernica chráni v¹etky podniky.