Vakuove balenie typu balenie

Vákuové balenie poskytuje veµkú výhodu oproti tradièným formám balenia a ochrany. Výrobky dodávané do tohto ¹týlu udr¾ujú svoju svie¾os» dlh¹iu a µah¹ie sa prepravujú na dlh¹ie vzdialenosti.

Tvoria my¹lienku extrakcie vzduchu z fóliového obalu, ktorý je tie¾ zváraný a zapeèatený.Základnými súèas»ami ka¾dého základného baliaceho stroja sú èerpadlo na odsávanie vzduchu a zváracia tyè.Rozli¹ujeme dva typy baliacich strojov:- komorový baliaci stroj - kde celý výrobok v obale je skrytý na pozadí ¹peciálnej komory.Vzduch je odsávaný zo v¹etkých èastí komory. Je to obzvlá¹» vyhµadávaná forma. Po ukonèení procesu sa komora zvyèajne automaticky zobrazuje. Tento typ zariadenia umo¾òuje dlhú opakovateµnos» procesu a flexibilitu pri výbere parametrov vákua a zváracej energie.Rozmery zariadení sa pohybujú od mladých, ktoré umo¾òujú okam¾ité balenie samotného materiálu do veµa »a¾kých, ktoré vy¾adujú ¹peciálne lieèivé kolesá pri pohybe zariadenia.- baliaca páska - sa objaví ako externý druh odsávania.Zvyèajne je malá veµkos». Výrobky sa vyberajú mimo zariadenia a na tento spôsob sa montuje iba koniec vrecka. Nasávanie sa potom uskutoèòuje mimo komory. V prípade tohto typu zariadení je chcel ¹peciálny typ vreciek urýchli» celý proces vákuového balenia.

Otázkou je, aký typ by ste si mali vybra»?Pásový balík zabezpeèuje lep¹iu mobilitu. Je tie¾ urèite lacnej¹ia ako komorová komora. Pásový baliaci stroj umo¾òuje spracovanie výrobkov s ne¹tandardným vzhµadom a rozmermi.Za komora baliaci stroj sú v¹ak ni¾¹ie náklady na spotrebný materiál, hlavne vrecia. Opakovateµnos» procesu balenia a spojená so súèasným významnej¹ím mno¾stvom balených materiálov za deò.Pre amatérske pou¾itie alebo v úzkej gastronómii staèí malý, nepísateµný baliaci stroj.Pre finanèné aplikácie vo významných predajniach alebo výrobných domoch je zaujímavej¹ou voµbou komora baliaceho stroja.To urýchµuje proces balenia v dlh¹om èasovom horizonte, èo ¹etrí náklady na vrecia.Existuje veµa výrobcov baliacich strojov na miestnom trhu.Tepro je spoloènos», ktorá vyrába vákuové baliace stroje, ktoré sa nachádzajú na námestí u¾ 50 rokov!