Uzemnenie v aute

Úlohou elektrostatického uzemnenia je zní¾i» riziko explózie horµavých látok v dôsledku elektrostatickej iskry. ©iroko sa pou¾íva v oddelení prepravy a spracovania horµavých plynov, prá¹kov a kvapalín.

Elektrostatické uzemnenie mô¾e by» inou formou. Najjednoduch¹ie a najmenej komplikované modely sú dané z uzemòovacej svorky az kábla. Robustnej¹ie a technologicky vyspelej¹ie sú vybavené stavom uzemnenia, vïaka ktorému je povolené dávkovanie alebo preprava produktu, keï je uzemnenie èisto pripojené.

Elektrostatické uzemnenia sa zvyèajne poskytujú v procese nakladania alebo vykladania ¾eleznièných cisterien, cestných cisterien, sudov, tzv. big-bagy alebo prvky procesných in¹talácií.

Na konci plnenia alebo vyprázdòovania nádr¾í s novým obsahom (napr. Nádr¾e s prá¹kami, granulátmi, kvapalinami sa mô¾u vytvori» nebezpeèné elektrostatické náboje. Zdrojom ich vzniku mô¾e by» prídavné mie¹anie, èerpanie alebo striekanie horµavých látok. Elektrické náboje vznikajú kontaktom alebo uvoµòovaním jednotlivých èastíc. Mno¾stvo elektrického náboja bude obmedzené na elektrostatické vlastnosti povrchov, ktoré prichádzajú do vzájomného kontaktu. V dôsledku jednoduchého a rýchleho kontaktu so zemou alebo bez nabitia mô¾e by» generovaný krátky prúdový impulz, ktorý bude poèu» v ko¾i iskry.Nedostatok starostlivosti o výboj iskry mô¾e zapáli» zmes plynov a vzduchu, èo znamená výbuch alebo veµký výbuch. Elektrostatické uzemnenie eliminuje nebezpeèenstvo výbuchu v dôsledku riadeného vypú¹»ania elektrostatických nábojov.