Uetovnictvo spoloenosti na daoovej knihe vynosov a nakladov

Majitelia podnikov èasto hµadajú poèítaèový program, ktorý ich oslobodzuje od monotónnej a èasovo nároènej práce pri zachovaní úètovných záznamov a porovnaní s daòovým úradom. Úètovné systémy spåòajú v¹etky potreby veµmi odli¹ných príjemcov, ale sú kombinované univerzálnymi a servisnými zruènos»ami. Je veµmi dôle¾ité, aby boli prispôsobené pracovným modelom a dostatoène flexibilné, aby spåòali po¾iadavky najreálnej¹ej skupiny pou¾ívateµov. Ponuka je urèená aj pre µudí, ktorí prevádzkujú úplné úèty, a in¹titúcie, ktoré zodpovedajú za celú úètovnú knihu výnosov a výdavkov alebo plo¹nú daòovú platformu.

Enova predstavuje celý rad funkcií potrebných na bezpeèné vedenie obchodnej knihy: od správy úètov, cez pokles a úètovníctvo, a¾ po vyrovnanie úètov, a¾ po fixné aktíva.

Enova je mimoriadne ¹ikovný program s moderným rozhraním, ktoré poskytuje najlep¹iu ergonómiu a pohodlie práce. Vïaka intuitívnemu tvorcovi systému, zaèiatok knihy s plánom nespôsobí problémy ani niekoµkým skúseným pou¾ívateµom.

Tento zdroj, keï je konfrontovaný s ostatnými, poskytuje oveµa väè¹iu flexibilitu. Okrem plnej funkènosti základného systému to umo¾òuje vytvára» vlastné reporty a výtlaèky, popisova» obchodné udalosti iným spôsobom, vykonáva» analýzu záznamov podµa rôznych èastí pomocou tzv alebo usadi» sídla v èastiach alebo ich zaznamenáva» podµa iných typov. Je tie¾ mo¾né implementova» va¹e rie¹enia.

Základné funkcie úètovného programu:vedenie KPiR alebo registrácia na plochú daò;sledovanie a zapoèítavanie záznamov o DPH: nákupy, predaje, vyrovnanie v hotovosti, platby DPH, ktoré neboli zahrnuté v sezóne;evidencia fixných aktív a stále µahké a zákonné hodnoty;¹tandardná mzdová slu¾ba;Slu¾by v oblasti hotovostných a bezhotovostných hotovostných transakcií, hotovostných správ;vydávanie vyhlásení ZUS a mo¾nos» vývozu do príkazcu.