Turisticke batohy vyrobca

BagProject je online obchod ponúkajúci vysokozdvi¾né vozíky a nákupné vozíky najvy¹¹ej hodnoty. Predaj tie¾ ukazuje: trhové stoly, rekreaèné ta¹ky, bato¾inový vozík, batohy a kolesá. Ponúkané produkty majú vysokú skúsenos». Skúsení zamestnanci spoloènosti zabezpeèujú vysokú hodnotu predávaných produktov. V¹etky výrobky sa vyznaèujú vysokou úrovòou funkènosti a pohodlia. Kvalifikovaním sa na nákup v tomto obchode navy¹e podporujete poµské hospodárstvo. Materiály predávajú len poµskí výrobcovia. Ponúkaný bato¾inový vozík má nosnos» a¾ 70 kg. Slú¾i z obrovskej oceµovej rúrky. Spoloènos» ponúka aj µahké bazáre, ktoré sa µahko stavajú a demontujú. Robustné, so zosilnenými profilmi, odolné voèi pre»a¾eniu. ©iroká ponuka batohov - men¹ie, stredné a »a¾ké. Vyrobené z tvrdých materiálov s vysokou presnos»ou zaruèujú dlhú ¾ivotnos». Kufre sú odolné kolesá, hliníková rukovä» s mo¾nos»ou nastavenia. Star¹ia osoba by mala so zmenou kúpi» ideálnu hodnotu pre nákupný ko¹ík so ¹irokým a estetickým vreckom. Na predaj veµký sortiment rôznych farieb, vzorov a textúr vrecka. Bagproject pou¾itie v ponuke a cestovné ta¹ky. Sú spôsobené vodotesným výrobkom a profesionálnymi výstu¾nými vlo¾kami. Sú rozumné a praktické. Alternatívou k ta¹kám mô¾u by» ¹portové batohy, odolné proti roztrhnutiu. BagProject zaruèuje krátku dodaciu lehotu, priamy prístup k u¾ívateµovi a spoµahlivý servis.

Pozri: vozíky na prepravu obalov