Temy kolenia zamestnancov

Gastronómia je odvetvie, ktoré vy¾aduje veµa vecí. Mô¾eme zaèa» s niektorými základmi - obchodným názorom, vypracovaním stratégie, vynájdením menu, dokonèením posádky a medzitým hµadaním vhodného miesta.

Mô¾e sa kàmi» nav¾dy. Jedným z najdôle¾itej¹ích aspektov, ktorým by sa mala venova» veµká pozornos», je vybavenie gastronómie, t. J. Nákup v¹etkých potrebných kuchynských zariadení. Pokiaµ ide o to, èi priestory budú postupova» v konkrétnej¹om alebo dokonca men¹om rozsahu, a to v závislosti od veµkosti, ktorú budeme ma» k dispozícii, mali by sme zvá¾i», aké vybavenie vybavíme na¹u kuchyòu. Otázka, aký typ potravín budeme slú¾i», je tie¾ dôle¾itý - hlavné potravinové nástroje budú potrebné pre jedlá ¹pecifické pre jednotlivé krajiny. Bude to individuálna zále¾itos». Zamerajme sa na poslednú, èo je univerzálne vybavenie pre gastronómiu. Báza bude znamena» v¹etky typy tabuliek, regálov a regálov - najlep¹ie by mali by» z obyèajnej nehrdzavejúcej ocele. Budeme pou¾íva» záruku trvanlivosti, po tom v¹etkom to bude a vybavenie s priestorom náchylný na vyèistenie. Pece sa odporúèajú a nové zariadenia vhodné na tepelné spracovanie - okrem ¹peciálneho vybavenia, najdôle¾itej¹ie budú kuchyne, mikrovlnné rúry a panvice. Nemô¾eme vynecha» kapuce v tejto sezóne. Ïal¹ou èas»ou mince je chladiace zariadenie. Mali by sme bra» do úvahy predov¹etkým chladiace skrine. ¥adovci mô¾u tie¾ pomôc». Na mechanické spracovanie budeme obsluhova» v¹etky druhy strojov, mixéry, krájaèe alebo krájaèe.

Ka¾dý dom s jedálòami musí ma» stánok, v ktorom sa ka¾dé vybavenie alebo priehrada umyje - nezabudneme na umývaèky riadu, bazény. Samostatnou a veµmi ¹irokou skupinou sú v¹etky kuchynské potreby. Okrem prvkov, ktoré som spomínal, ka¾dý zamestnanec gastronomickej prevádzky alebo kebab alebo pekáreò sa potom bude otáèa» s vlastnými právami v systéme, s ktorým by ste chceli ¹peciálne vybavenie.