Technicke preklady wikipedia

Medzinárodná spolupráca medzi rôznymi obchodnými sektormi si vy¾aduje dodr¾iavanie jednotných noriem, ktorých správne pochopenie je potrebné na dodr¾iavanie platných zákonov. V zariadení na zlep¹enie koordinácie defektov a zjednodu¹enie komunikácie medzi zahraniènými podnikateµmi sú ¹pecialisti v iných prípadoch technickými prekladmi dokumentov potrebných v prerokovaných postupoch.

Len uèenie jazyka nestaèíTechnické preklady sú typom prekladov, ktoré prekladateµ popri znalosti daného jazyka vy¾aduje aj technické znalosti v oblasti, na ktorú sa vz»ahuje ¹pecifický text. Uvedená práca je urèená na preklad dokumentov bohatých v priemyselnej vedeckej alebo technickej terminológii. Preto je príprava technického prekladu firmou alebo výskumným pracovníkom poverená ¹pecialistom v ¹pecifickom jazyku.

Multilan Active

Technická dokumentácia

zdroj:Dokumenty podliehajúce technickým prekladom obsahujú zmluvy, ¹pecifikácie, programy, príruèky, katalógy a normy. Je potrebné vyu¾i» urèité skúsenosti vo význame práce vy¾adujúcej získanie smerových vedomostí, t. J. V oblasti výroby, priemyslu, mechaniky, informatiky alebo elektroniky. Obsah dokumentov sa pred zaèatím technického prekladu èasto analyzuje s klientom z hµadiska vylep¹enia odbornej terminológie a priemyselnej slovnej zásoby. Konzultácie sa pou¾ívajú na ¹tandardizáciu lexikónu dokumentu z hµadiska ¹pecializovaných zdrojov, ktoré úrad vyu¾íva. Odborníci tie¾ odporúèajú, aby technické preklady prelo¾ené do daného jazyka boli odovzdané hlavnému reèníkovi na overenie konkrétneho dialektu, aby sme mali istotu o èistote a súdr¾nosti ná¹ho prekladu.