T 25 vzduchovy filter

Ka¾dý deò, aj na mieste, ako je samotná spoloènos», sme pokrytí rôznymi vonkaj¹ími prvkami, ktoré pôsobia na na¹u vlastnú existenciu a kvalitu. Okrem základných vlastností, ako sú: umiestnenie, teplota, vlhkos», vrátane celku, ideme do akcie s ïaleko dymom. Vzduch, ktorý dýchame, nie je nepochybne èistý, ale zneèistený, samozrejme, v homogénnom stupni. Pred kontamináciou v úlohe prachu, mô¾eme naïalej pou¾íva» hry s filtrami, ale ïal¹ie nebezpeèenstvá sú stále v oblasti, ktoré je èasto »a¾ké odhali». Sú to najmä toxické plyny. Mô¾ete sa s nimi zoznámi» hlavne vïaka nástrojom, ako je senzor toxických plynov, ktorý vyberá zlé prvky zo vzduchu a informuje o ich prítomnosti, tak¾e nás informuje o nebezpeèenstve. Bohu¾iaµ, hrozba je v tom èase mimoriadne ohrozujúca, preto¾e urèité látky, napríklad keï sú èaty nedosiahnuteµné a èasto v ich obsahu majú za následok vá¾ne po¹kodenie zdravia alebo smr». Zároveò sme nebezpeène vystavení iným fosíliám, ktoré senzor na¹iel, ako dôkazu síranu, ktorý je v »a¾kej koncentrácii nepostrehnuteµný a priná¹a okam¾itú paralýzu. Ïal¹ím toxickým plynom je oxid uhlièitý, identicky nebezpeèný, ako bolo uvedené vy¹¹ie, a amoniak - plyn, ktorý je v obsahu, aj keï koncentrovanej¹í, nebezpeèný pre hostí. Senzory toxických plynov mô¾u tie¾ nájs» ozón a oxid sirièitý, ktorý je vá¾nej¹í ako poèasie a má tendenciu rýchlo vyplni» oblas» v blízkosti zemského prúdu - dnes, keï sme vystavení výskytu týchto komponentov, senzory by mali by» umiestnené na normálnom mieste cítil hrozbu a povedal nám o tom. Iné toxické plyny, ktoré mô¾e detektor obdivova», sú korozívny chlór a vysoko toxický kyanovodík a vo vode rozpustný nebezpeèný chlorovodík. Ako taký by mal by» nain¹talovaný senzor toxických plynov.