Strategia rozvoja spoloenosti henkel

Subiekt Ignacy Rzecki mal v¹etky na¹e skladby v napísanej cache. V modernej dobe, v ktorej spôsobil záznamy o predaji. Aj keï jeho obchod nebol len efekty a predmety, aký dôkaz o malom automobilovom veµkoobchode, kde rovnaké brzdové kotúèe, ktoré ¾ijú niekoµko desiatok typov. Vlo¾enie do notebooku nevyrie¹i problémy moderného podnikateµa, najmä ak pou¾ijeme veµmi výhodnú skladovaciu techniku, ktorou je vý¹kový sklad. Ako pomôc» v tejto forme?

Comarch, jeden z najrozsiahlej¹ích vývojárov softvéru na vlastnom trhu a skladovací program WMS, ktorý poskytuje, prichádza s radou. Jedná sa o unikátny a mimoriadne pokroèilý softvér erp, ktorý uµahèuje ukladanie uskladnených tovarov a produktov. Je to z dvoch modulov - Comarch WMS Management a Comarch WMS Magazynier, ktoré navzájom pracujú bezchybne a zároveò majú dokonalý liek na manipuláciu s vý¹kovým skladom.

Prvý modul je základom programu a uµahèuje vytvorenie digitálnej verzie èasopisu. Takáto elektronická ¹truktúra, presne zodpovedá na¹ej aktuálnej verzii, umo¾òuje nastavenie pre niektoré produkty, police a dokonca aj dopravné prostriedky, ako sú palety. Mô¾eme generova» dispozície pre skladníkov, definova» základné hodnoty a veµké stavy, nastavi» význam jednotlivých tovarov. Druhý modul, Comarch WMS Magazynier, je roz¹írením skladovej ruky. To vám dáva mo¾nos» pódia prijímania a vydania, tlaè potrebných dokumentov a dokonca aj ¹títky. To sú naozaj doplnky, dôle¾itá úloha, ktorou je prevod, presun, nákup a inventarizácia tovaru. Tento modul prijíma pokyny organizované mana¾érom, ktoré zjednodu¹ujú celý proces riadenia skladu.

Skladový program WMS zaruèuje plnú integritu s Comarch ERP, av¹ak niektoré prvky oboch systémov sú oddelené. Takáto spolupráca, na úrovni obchodných dokumentov a ¾iadne historické údaje, umo¾òuje oddeli» skladové hospodárstvo od úètovných operácií.