Sprava aktiv spoloenosti

Riadenie dlh¹ích a jemnej¹ích spoloèností mô¾e by» oveµa prísnej¹ie a efektívnej¹ie vïaka podpore programov Comarch ERP Optima. Tento integrovaný program pozostávajúci z viacerých prvkov bol vytvorený s vyu¾itím akejkoµvek oblasti. Uvedené moduly - aplikácie sú urèené na fakturáciu, úètovníctvo, správu, operácie spojené so skladom alebo archiváciu informácií. Ide o univerzálny nástroj, ktorý mo¾no pou¾i» v ka¾dej spoloènosti s vlastnými obchodnými profilmi.

Optimálny on-line program, vïaka minimálne roz¹írenému modulu podporujúcemu v¹etky formy úètovníctva, je v¾dy pova¾ovaný za významný kontrolný systém v úètovných kanceláriách. Urèené moduly úètovného softvéru Optima majú veµmi univerzálnu aplikáciu. Aplikácia Optima Kadr a aplikácia Mzdy umo¾òujú ka¾dej spoloènosti poskytova» dobré HR a mzdové slu¾by. Vïaka pravidelným aktualizáciám program vykonáva prácu so znalos»ou právnych noriem. Úètovný program ponúkaný ako súèas» spoloènosti Comarch Optima oslobodzuje podnikateµov od povinnosti neustále monitorova» novo zavedené právne predpisy.

https://mass-ex.eu/sk/

Program Comarch je dodatoène vybavený rie¹ením iMed24, ktoré uµahèuje prevádzku v¹etkých zdravotníckych zariadení. Pou¾itie tohto zariadenia znamená zvý¹enie úrovne poskytovaných zdravotníckych slu¾ieb a dodatoène - z obchodného hµadiska - na takto pripravenú prácu zdravotníckych spoloèností a v¹etkých èastí, ktoré s nimi spolupracujú.

Motivujeme v¹etkých, ktorí majú záujem vybra» si skupinu spokojných pou¾ívateµov programu ERP Optima, aby ste sa oboznámili s ponukou Comarch Optima. Pred zaèatím rozhodnutia je tie¾ dôle¾ité skontrolova» po¾iadavky na program Comarch Optima, ktoré urèujú jeho urèitú prácu.

Vydávanie v¹etkých typov fakturaèných dokladov je jednoduch¹ie a mimoriadne organizované vïaka softvéru na fakturáciu. Modul Comarch ERP Optima pre faktúry je mimoriadne intuitívny a príjemný na pou¾ívanie.