Spolufinancovanie na rozvoj spoloenosti rzeszow

Celý personál analytikov poµského trhu a ¹pièkových mana¾érov myslia na to, ako zlep¹i» existenciu ich spoloèností, aby som mohol sú»a¾i» so svojimi vlastnými západnými partnermi. Rozhodne nie je to správne rie¹enie pre túto polo¾ku. Poµské spoloènosti a organizácie ka¾doroène strácajú nadmernú sumu peòazí v dôsledku postupných stratených ponúk na veµké investície.

Keby sa táto línia mohla zmeni», získali by sme príle¾itos» získa» peniaze, ktoré sa dostali do na¹ej ekonomiky a poskytli jej správnu motiváciu rozvíja» sa. Medzitým sú tieto ponuky väè¹inou vyhrávajú západné spoloènosti. Poliaci zná¹ajú finanèné straty z aktuálneho termínu, napríklad v dôsledku krátkodobých investícií, ktoré neskôr nie sú nádejné na realizáciu.Tvrdí sa, ¾e tento krok bude v priebehu tzv integrovaný systém riadenia. Dnes moc mnohých znaèiek nie je sústredená v rukách jednej osoby, ale celých výborov alebo zdru¾ení µudí. V dôsledku toho je rozhodovací proces výnimoène dlh¹í. Èasto sa prijímajú rozhodnutia, keï je skutoène príli¹ neskoro.Problém pozoruje aj poµská vláda, ktorá predpokladá jej dôkladnú kontrolu. Hovorí o zriadení osobitného výboru, ktorý sa zaoberá analýzou zákona s cieµom odstráni» zbytoènú byrokraciu, ktorá je na pokraji efektívneho rozhodovania.Poµsko má najvýznamnej¹í poèet úradníkov v Európskej skupine, ktorí patria k jednotlivým osobám. V tejto veci by sme mali vzia» príklad z Nemecka, ktoré pred piatimi rokmi pre¹lo sériou zákonov, ktoré mali nakoniec príle¾itos» s zbytoènou byrokraciou. Vïaka e¹te men¹iemu poètu úradníkov ¹tát zaèal ¹etri». Je to preto, ¾e práve teraz nemuseli plati» mesaèné mzdy. A µudia - najmä µudia na najvy¹¹ej, ¹tátnej úrovni, zarábajú veµa.Do dne¹ného dòa niektorí z nich kritizovali s nemeckým ¹tátom, pokiaµ ide o vý¹ku vyplácaných odstupných dôchodkov, ktoré pre nich boli príli¹ malé.