Slu obnu pracu alebo pote enie

https://jinx-formula.eu/sk/

Mô¾eme zvá¾i» iba efektívne a technologicky vyspelé zariadenia vrátane vysávaèov atex alebo centrálnych priemyselných vysávaèov vyrobených v súlade s informáciami atex. Zabezpeèenie bezpeènosti poèas práce, ochrany kníh a ergonómie je v poèiatoènom ¹tádiu. Najlep¹ia úèinnos» sania a filtrácie bola dosiahnutá pou¾itím vysoko kvalitných prísad, technicky zlep¹ila kon¹trukciu a trvalý pokrok v rámci filtraèných, vákuových a filtraèných techník.

Vo svojom veµkom sortimente nájdete nielen je malé priemyselné vysávaèe, ale zároveò aj veµmi pozitívny profesionálnych strojov na triesky a kvapaliny, rovnako ako S-type jednotky, ktoré sú kombináciou priemyselným vysávaèom a vákuových zariadení pre dopravu.

Odpra¹ovanie, vysávanie, vákuové èistenie a vákuové transporty pomocou odsávacích agregátov s výkonom od 3 do 300 kW s filtraèným systémom v¹etkých tvarov a plnými hos»ami, ktoré distribuujú prach.

Stacionárne odsávacie jednotky nasávajú v¹etky neèistoty pomocou vstavaných vysávaèov a namontujú ich do druhých cisterien alebo dopravných zariadení. Hromadne vyrábané faktory sú prispôsobené jednotlivým zále¾itostiam.

Sme priekopníkom vo vývoji inovatívnych mobilných sacích jednotiek. Súèasné agregáty sú namontované na prívesoch alebo nákladných autách a sú optimálnym zariadením pre pracovnú prevádzku pre podniky, ktoré ponúkajú èistiace slu¾by výrobných závodov. Tieto jedlá sa spotrebúvajú nasávaním väè¹ieho mno¾stva suchého materiálu z plných vzdialeností. Boli postavené podµa ADR s výbu¹nou odolnos»ou podµa ATEX.

Radi navrhujeme, vytvárame, montujeme nástroje a odstraòujeme odpadové ¹truktúry. Vyrábame zariadenia na odstraòovanie prachu zo strojov, zostáv zariadení a cieµov v ka¾dom odvetví. Navrhujeme a tie¾ in¹talujeme výbu¹né prachy.