Registraenu pokladnicu a pau alnu sadzbu

Kapusta patrí k jednému z najväè¹ích a najpou¾ívanej¹ích druhov zeleniny v poµskej kuchyni. Existuje mnoho jedál, ktoré sú pripravené na základe bielej kapusty alebo kyslej kapusty. Z tohto dôvodu je elektrický mlynèek na zeleninu veµmi vyhµadávaným vybavením v obchodoch, re¹tauráciách a rôznych typoch priestorov, ako aj v domácnostiach.

Elektrický drviè kapusty dosiahne zrýchleným tempom neobmedzený poèet zeleniny. Pred rezanie hlavy kapusta sú zbavené horných listov, a to a¾ potom, èo sú pou¾ité na drvenie. Ale skôr, ako sa ocitnú v krájaèke, musíte ich vzia» z tvrdého koreòa. Túto metódu nie je potrebné vykonáva» no¾om, preto¾e moderná fréza má mo¾nos» reza» koreò vrtákom. Na základe zariadenia je stredne veµká hlava kapusty, keï sa stane veµké mno¾stvo, mala by by» rozdelená na èas» pred drvením. Krájaè je vyrobený z nehrdzavejúcej ocele. A telo stroja je natreté trojvrstvovým prá¹kovým lakom. Vïaka klznému lo¾isku a profesionálnemu tesniacemu systému nie je celá kon¹trukcia príjemná pre ¾ivotné prostredie sprevádzajúce proces rezania kapusty. Aby bol elektrický drviè dokonale chránený, je potrebné maza» hlavnú ¹achtu ka¾dých pätnás» roèných období svojej úlohy a kedy hµada» napätie klinových remeòov. Drviè je poháòaný elektromotorom, ktorý vïaka lisovaciemu ozubenému kolesu poháòa rezný kotúè, ktorý je v¾dy vyrobený z liatiny. Hlavný hriadeµ, na ktorom sa základòa stretáva, je podopretý, èo zabezpeèuje jednoduché a dlhodobé pou¾ívanie drvièa. Drvenie kapusty s pou¾itím elektrického drvièa nespôsobuje príli¹ veµa práce, skracuje èas skartovania a nevy¾aduje veµkú fyzickú úlohu, ako je pozícia v úspechu be¾ných krájaèov. Èo má zvlá¹tne miesto v úspechu drvenie veµa tejto zeleniny. Ïal¹ou výhodou takéhoto nástroja je, ¾e drvená kapusta nemá ¾iadnu ¹ancu vypadnú» a odhadzova» priestor vedµa nej. A preto¾e vïaka ¹peciálnej ku¾eµovej násypke kapusta prúdi priamo napr. Do suda, veµkej nádoby, vreca alebo sila.