Registraena pokladoa daoovnika oslobodeneho od dph

Povinnos»ou daòovníka je v pokladnici naplánova» tzv. Komoditnú základòu. Je dôle¾ité, aby ste si ho pripravili sami alebo aby ste dostali servisný poplatok. Pokladòa by mala by» programovanou komoditnou databázou, ktorá okrem iného ¹pecifikuje spoloènosti jednotlivých produktov, ale aj slu¾by, ktoré má podnikateµ v predaji. Spoloènosti, ktoré sú v skutoènosti uvedené, sú tie¾ vytlaèené na origináli, zatiaµ èo na kópii daòového dokladu.

Právne predpisy v¹ak v tomto prípade nie sú dostatoène presné, aby nevytvárali »a¾kosti pre pou¾ívateµov registraèných pokladníc. Mnohí z nich nechcú veµmi rozsiahlu databázu tovarov, ale zároveò by sa chceli vyhnú» problémom s daòovým úradom. Daòový úrad mô¾e nahlási» chyby v programovaní registraènej pokladnice, keï nebudú ¹pecifikované názvy ponúkaného tovaru alebo pomoci.

Pri zavádzaní názvov do komoditnej databázy majte na pamäti hardvérové mo¾nosti va¹ej fi¹kálnej pokladnice. Jednotlivé modely registraèných pokladníc majú iný poèet znakov, ktoré mo¾no zada». Minister financií je toho názoru, ¾e akýkoµvek pou¾itý produkt alebo slu¾ba by mu mali umo¾ni» identifikáciu. Príli¹ v¹eobecné názvy nespåòajú zákonné po¾iadavky ako vytvorenie fi¹kálnej hotovostnej bázy.

Problematika kapacity materiálnej základne a slu¾ieb registraènej pokladnice je obzvlá¹» zaujímavá pre tých podnikateµov, ktorí predávajú mnoho rôznych tovarov alebo ponúkajú diferencované slu¾by. Èím viac produktov a pomoci, tým viac polo¾iek, ktoré majú by» naprogramované v komoditnej databáze, a tým väè¹ia je po¾adovaná kapacita základne fi¹kálnej pokladnice. A ako vieme, na základe nariadenia zo 14. marca 2013, v podstate registraèné pokladne ¹pecifikujú, ¾e „potvrdenie by malo okrem iného obsahova» názov výrobku alebo slu¾by umo¾òujúce ich vhodnú identifikáciu“. V závere sa jedná o odstránenie situácií, v ktorých daòoví poplatníci uvedú názvy konkrétnych skupín výrobkov / slu¾ieb, a nie názvy jednotlivých produktov / slu¾ieb.

Ak chcete zhrnú», vytvorenie fi¹kálnej pokladne základòu, musíte sa zoznámi» s niekoµkými nuansy v tomto prípade, a predov¹etkým s právnymi po¾iadavkami. Notoricky známe nedodr¾anie týchto pravidiel, kontrola daòového úradu bola urèite spojená so zlými dôsledkami, ktorým by sa v¹etci podnikatelia chceli vyhnú». Mierne menej re¹triktívne sú predpisy týkajúce sa stredných podnikov, ako dôkaz miestnych obchodov, ktoré nemusia veµmi dobre ¹pecifikova» názvy výrobkov, napríklad pou¾itie názvu celozrnný valec alebo buchta s makom nie je ¾iaduce, len buchta, samozrejme so správnym logom dane za daný tovar.