Raoajky su vecou chuti

Raòajky sú najdôle¾itej¹ím jedlom v rytme dòa. Èasto komunikuje o zdravom spôsobe existencie a rozli¹uje význam pravidelného ¾ivota v rytme dòa. Hoci táto raòajky je hlavným poskytovateµom energie pre telo ráno. Nápoje z najviac riadených a konzumovaných raòajok sú èistý chlieb. Krájaè chleba bol kedysi èastým kuchynským príslu¹enstvom.

Teraz mô¾ete bez problémov dosta» chlieb na va¹e èasti pekárne. Niektorí v¹ak rad¹ej kupujú celý bochník chleba a rozre¾ú ho pred raòajkami. Zdá sa, ¾e chlieb udr¾uje svoju svie¾os» dlh¹ie. Napriek tomu, ¾e domáci krájaè nie je v továròach ¹iroko viditeµný, pou¾ívajú ho v¾dy predov¹etkým poµskí starí rodièia. Jej miesto je v¾dy v pekáròach drahé, preto¾e ka¾dý deò ju rýchlo zoberie.

Krájaè je pozitívne zariadenie na krájanie studených mäsa a syrov v potravinárskych podnikoch. Èasto, kúpu klobásy ako dôkaz, predavaèka sa pýta, èi ju vráti» na kusy alebo plátky. Pou¾ívatelia majú rôzne predvoµby, ale mnohí µudia chcú nakupova» u¾ nakrájané výrobky, preto¾e plátky sú v¾dy tenké a skvelé pre sendviè. Nemô¾u to zní¾i» tak vysoko, keï sú na krájaèke.

Rovné krajce chleba, tenko nakrájané ¹unky a syra sú vý¾ivné raòajky, ktoré by mali by» konzumované denne. Okoreni» sendviè a poskytujú telu vitamíny, treba sendviè rozreza» èerstvú zeleninu, doklad o paradajky, uhorky a papriky. Zelenina nemusí by» narezaná na krájaè. Rezanie s no¾om nie je problém. Zelenina nemusí by» µahko rezaná. Sú zdrojom hodnotných vitamínov.

Èasy, keï sa krájaè ¹iroko pou¾íval v budovách, u¾ pre¹iel, ale jeho pou¾ívanie je stále dôle¾ité v pekáròach a obchodoch s potravinami.