Prieiny metatarzalnej bolesti kosti

¥udia sú èasto obvinení z neúprosnej bolesti poèas pohlavného styku. A to výrazne odrádza od ïal¹ej fyzickej aktivity. Stojí za to bli¾¹ie sa pozrie» na túto chorobu a premý¹µa» o tom, èo mô¾e by» jej pozornos». A dôvody mô¾u by» naozaj iné.

Veµmi èasto boles» poèas pohlavného styku u µudí priamo súvisí s témou suchého po¹vy. Na poslednú chorobu je veµa µudí. A cez to nemô¾ete pokojne vyrie¹i» tento vz»ah. Na¹»astie sa mô¾ete úplne zbavi» vaginálnej suchosti. Na zaèiatku sa odporúèa pou¾íva» ¹peciálne mazivá. Mali by by» kúpené v lekárni, lebo budú lieèi» jemné a nároèné èinnosti. Mali by ste pou¾íva» vz»ahy s takýmito mazivami. Vïaka tomu sa rozkladá pocit trenia, èo obmedzuje pocit bolesti. Navy¹e stojí za to, aby tu boli umiestnené lubrikanty s antifungálnou aktivitou. V¹etky vaginálne infekcie sú veµmi èasto obsiahnuté vírusmi alebo plesòami. A vïaka týmto mazivám mô¾ete obnovi» správnu flóru. Ak v¹ak tieto výrobky neprinesú oèakávané výsledky, stojí za to da» tému vaginálnej suchosti lekárovi. Sexolog Krakow nám povie, èi daný problém má fyziologické alebo psychologické zázemie. A vïaka tomu budeme schopní zaèa» správnu lieèbu. V záujme úspe¹nosti vaginálnej suchosti lekár mô¾e odporuèi» pou¾itie vaginálnych krviniek. Majú funkciu zvlhèovania a zavla¾ovania. Pri pou¾ití takýchto gulièiek by sa v¹ak mal zabráni» pohlavnému styku. Ak v¹ak aj po takomto o¹etrení vznikne problém, mô¾e sa hovori», ¾e má psychologické zázemie. Sexologist, ktorý nám o tom povedal. A potom stojí za to postara» sa o dôle¾itej¹ie informácie s na¹im partnerom. Ak sa cítime pohodlne a bezpeène v posteli, v¹etok sex sa stáva výrazne µah¹ím a bezbolestným. Stojí za to predå¾enie predohra. Zmieròuje to celý vz»ah.

A ak sa takáto boles» objaví u¾ dlho, stojí za to, aby sa to raz a nav¾dy zbavila. V dôsledku toho bude sex pravdepodobne veµmi silný a ka¾dý z nás by ho mal pou¾íva». Staèí sa postara» o na¹e útulné miesto a usporiada» v¹etko a psychicky. Vïaka tomu bude ka¾dý post naozaj príjemný pre nás.