Prekladateu

Prekladateµ je osoba s filologickým vzdelaním, ktorá vïaka znalosti najmenej dvoch jazykov doká¾e prelo¾i» ústny výraz alebo text zo zdrojového jazyka do cieµového jazyka. Prekladateµský proces kladie dôraz nielen na schopnos» porozumie» a hra» text, ale aj na schopnos» komunikatívne vyjadri» svoj princíp v inom jazyku. Okrem jazykovej kompetencie v kancelárii prekladateµa, ktorá je orientovaná na jednoduchú prácu, je tie¾ dôle¾ité ma» rozsiahle vedomosti a schopnos» rýchlo získa» vedomosti a uèi» sa. Okrem vysokých vecných kompetencií musí prekladateµ tie¾ vzbudi» dôveru na oboch stranách komunikácie.

HalluPro

Tlmoèníci uµahèujú komunikáciuTlmoèníci vzbudzujú uµahèenie komunikácie prekladom odporúèaného alebo posunkového jazyka, èo umo¾òuje konverzáciu medzi dvoma partnermi, ktorí nemô¾u vies» rozhovory v jedinom jazyku. Medzi prekladateµskými prekladateµskými slu¾bami v hlavnom meste je tlmoèenie simultánne a konsekutívne. Súèasne je to súèasný preklad bez predtým pripraveného textu, ktorý sa vykonáva spolu s pozornos»ou, ktorú venuje reèník. Veµké stretnutia a konferencie sú najbe¾nej¹ou situáciou, keï sa odporúèa simultánne tlmoèenie. Tlmoèník je v zvukovo izolovanej kabíne, kde cez slúchadlá poèúva reè reèníka a zároveò plní svoj preklad, ktorý ostatní úèastníci poèúvajú cez slúchadlá.

Konsekutívne tlmoèenie menej a menej populárneKonsekutívny tlmoèník je pomerne uµahèenou úlohou, preto¾e si v¹imne reè pomocou ¹peciálneho nahrávacieho systému a potom hrá slovo reèníka v cieµovom jazyku. Akonáhle tam bol jedineèný spôsob tlmoèenia. Toto je posledná cesta, ktorá je nahradená simultánnymi prekladmi, ktoré sa vïaka rozvoju technológie stávajú èoraz populárnej¹ími. Konsekutívne tlmoèenie je dané tým, ktoré sú dôle¾ité, preto¾e z dôvodu uvoµnenia potrebného na vytvorenie poznámky je reprodukcia jediného textu v cieµovom jazyku dlh¹ia. Interpersonálne funkcie u¾itoèné v tlmoèníckej kancelárii sú skvelá pamä», vynikajúca schopnos» sústredi» sa a schopnos» pracova» pod tlakom.