Predaj a zlyhanie pokladnice

Slu¾ba registraèných pokladníc je indikovaná nielen pri poruchách zariadení, ale aj pri povinnom preskúmaní registraènej pokladnice, ako aj v momente, keï zaèneme a riadime na¹e èinnosti. Podµa predpokladu, jedna osoba, ktorá by mohla ma» záujem o zmenu daòovej pokladnice v prípade zlyhania, je mu¾om servisnej spoloènosti, ktorá sa kontroluje s príslu¹nými oprávneniami. Veµmi èasto je získanie práv nasledovné:

oprávnenia:- servisná spoloènos» je predávajúcim pokladne s mo¾nos»ou zaèatia asistencie a uzavretia zmluvy o predaji, \ t- po získaní súhlasu vedie aspoò dvoch zamestnancov na certifikaèné ¹kolenie, ktoré je ukonèené skú¹kou. V okamihu ¹kolenia získava technik práva na v¹etky typy fi¹kálnych zariadení, ktoré sú uvedené v zbierke výrobcu.- po vynikajúcom teste dostane servisný technik meno a obèiansky preukaz, ako aj jeho peèa» na uplatnenie peèate na fi¹kálnom module. Výrobca v¹ak zavádza servisného technika do zoznamu osôb, ktoré sú oprávnené vykonáva» záruèné a nezáruèné opravy, ako aj príslu¹né technické prehliadky a odovzdáva ich daòovému úradu.

sviatokNárok sa získava na obdobie jedného roka a týka sa typu zaznamenanej pokladnice - koniec nákladov nedáva servisnému technikovi mo¾nos» vylep¹i» v¹etky fi¹kálne zariadenia jedného výrobcu, ale len sa zbavi» rozhodnutí v niektorých modeloch.Servisný technik je povinný neustále budova» svoje vedomosti tým, ¾e zaèína v produktových bodoch, mal by tie¾ ka¾dý rok odchádza» výrobcovi na predå¾enie doby platnosti.Po¾iadavka stanovená v zmluve o obchodnom zastúpení je taká, ¾e servisná jednotka má sklad náhradných dielov, ako aj riadiace a meracie zariadenia a prístroje. Okrem toho je slu¾ba povinná dodáva» spotrebiteµom spotrebný materiál, ktorý vytvoril výrobca.Oprávnený servisný technik, ktorý nevykonáva registráciu pokladne v lodi na príslu¹nú osobu, nemusí poskytova» slu¾bu, musí kartu vráti» výrobcovi. Servisný technik mô¾e pou¾íva» registraèné pokladnice iba vtedy, ak je zamestnancom spoloènosti spojenej s výrobcom so zmluvou o obchodnom zastúpení.