Pracova pre anglickeho prekladateua

Práca tlmoèníka je veµmi dôle¾itá a nikdy nezodpovedná práca, preto¾e táto ¹kola musí prejs» medzi týmito dvoma predmetmi význam samotných výrokov medzi nimi v rámci druhého. Èo sa deje vo vnútri, nesmie toµko opakova» slovo ako bolo povedané, ale skôr vyjadri» zmysel, obsah, podstatu prejavu, a preto je veµmi »a¾ké. Takýto prekladateµ má jedineèný význam v komunikácii av poznávaní, ako aj v jeho poruchách.

Nápoj z radov prekladov je po sebe nasledujúci výklad. Aký je ten istý typ prekladu, ale èo verí v ich ¹pecifickosti? No, keï hovoríme z hlavy, tlmoèník poèúva urèitú skupinu tejto otázky. Mô¾e si vzia» poznámky a mô¾e si len zapamäta», èo chce hovori». Ak tento uzavrie konkrétny aspekt ná¹ho názoru, potom úlohou prekladateµa je zopakova» jeho zmysel a my¹lienku. Samozrejme, ako bolo uvedené, nesmie existova» ¾iadne presné opakovanie. Musí nevyhnutne prinies» význam, akcie a význam výrazu. Po opakovaní hovorca rozvíja svoju pozornos» a opä» mu dáva trvalé atribúty. A v¹etko prebieha systematicky a¾ do vyrie¹enia odpovedí alebo odpovedí samotného partnera, ktoré sa objavujú v blízkom jazyku, zatiaµ èo jeho názor je vy¹kolený a publikovaný na poèet µudí.

Tento typ prekladu je va¹ou vlastnou chorobou a výhodami. Hodnota je naozaj taká, ¾e sa znièí pravidelne. Fragmenty výrazu, ale teraz mô¾u tieto prvky rozbi» urèitú pozornos» a zamera» sa na pripomienky. Pri preklade niektorých textov sa mô¾ete µahko rozptýli», zabudnú» na nieèo, alebo len vyrazi» z úteku. V¹etci v¹ak mô¾u v¹etko pozna» a zachova» komunikáciu.