Prach nad vedomos ami

V podniku, v ktorom sa hovoria prachy, kvapaliny, plyny alebo horµavé pary a kde nie sú oznaèené ¾iadne zóny, ktoré by mohli by» potenciálne výbu¹né, by mal by» bezodkladne vypracovaný komplexný dokument nazvaný vyhodnotenie rizika výbuchu.Treba ma» na pamäti, ¾e zamestnávateµ je povinný oznaèi» zóny nebezpeèenstva výbuchu.

Okrem toho èas» uèenia 37. § 1. disponuje minister a súkromné starostlivosti zo 7. júna 2010. Z hµadiska po¾iarnej ochrany stavieb, iných budov a pozemkov (Dz.U.10.109.719, a to aj v budovách a tie¾ v prípade obklopujúce oblasti, kde sú vyrábané, skladované, ulo¾ené horµavých materiálov alebo tam, kde mô¾e by» zmes, ktorá mô¾e spôsobi» výbuch, tak¾e hodnotenie rizika výbuchu.Pri tomto posúdení je potrebné poukáza» na miestnosti, ktoré sú potenciálne výbu¹né. V miestnych aj vonkaj¹ích priestoroch musia by» oznaèené vhodné výbu¹né zóny. Grafická dokumentácia by mala by» pripravená obsahujúca klasifikáciu a faktory, ktoré mô¾u vies» k výbuchu.

Hodnotenie rizika výbuchu by sa malo stanovi» podµa platných európskych noriem, medzi nimi by sa mali uvies» okrem iného:• PN-EN 1127-1: 2011 "Výbu¹né atmosféry. Zabráòte rýchlemu a stojí za to pred výbuchom.• PN-EN 60079-10-1: 2009 Výbu¹né atmosféry - Klasifikácia priestoru - Výbu¹né atmosféry s plynom.• PN-EN 60079-10-2: 2009 Výbu¹né atmosféry.Klasifikácia priestoru. Atmosféry obsahujúce horµavý prach,• Technická norma ST-IIG-0401: 2010 "Plynovodné siete. Stanovisko a vydanie výbu¹ných zón.• PN-EN 6079-10-14 "Výbu¹né atmosféry - Projektovanie, výber a montá¾ elektrických in¹talácií"• PN-EN 60079-20-1 "Výbu¹né atmosféry - Vlastnosti materiálu týkajúce sa klasifikácie alkoholu a výparov - Metódy otázok a tabuµkových údajov"• PN-EN 50272-3: 2007 "Po¾iadavky na dôveru a budovanie sekundárnych batérií.,