Potvrdenie o strate prijmu

Neuspokojivé finanèné produkty spoloènosti sa èasto oznaèujú ako lacná, úèinná prevádzková bunka. V závislosti od odvetvia mô¾ete vidie» oddelenie výroby, servisu alebo distribúcie. Mnohé spoloènosti v¹ak strácajú najväè¹ie príjmy v úplne nových oblastiach èinnosti. Na to sa zabudlo, ¾e napríklad neziskové logistické oddelenie, ktoré má za úlohu poskytova» produkèné materiály a vytvára» interné mar¾e pre oddelenie práce, je základným prvkom, ktorý vytvára straty pre jeho obchod.

Nedostatkom je preto zlúèenie len v operatívnych poboèkách, ktoré za predpokladu, ¾e správne fungujú správne, mô¾u by» e¹te vinené na vine na zaèiatku pomocných divízií. Èo v¹ak, ak je na¹ím predpokladom, aby sme postupovali rovnako ako finanèné, servisné alebo iné bunky? Alebo je to postup, aby to fungovalo dobre?

Implementácia systému erp je jediným rie¹ením, ktoré nám umo¾ní zdravo monitorova» ka¾dý detail ná¹ho podnikania. Integrovaný softvér, ktorý sa dokonale prispôsobí obchodnému profilu, bude najlep¹ím nástrojom na riadenie spoloènosti. Produktivita sa zvý¹i na samom zaèiatku potravinového re»azca na¹ej kancelárie. Keï sa objavia problémy, systém nás o nich bude informova». Výhody budú ma» aj zamestnanci. Oveµa menej komplikované informácie prichádzajúce mana¾érom umo¾òujú lep¹ie riadenie zamestnancov. Vïaka transparentnému systému bude ka¾dý schopný kontrolova» svoje konanie a hodnoti» sa proti iným oddeleniam spoloènosti.

Stojí za to odpoveda» na otázku - máte, ¾e va¹a znaèka mô¾e fungova» lep¹ie? Ak áno, najkraj¹ou mo¾nos»ou pre pozitívne zmeny bude zavedenie IT rie¹ení pre vá¹ závod. Mnohé oblasti sú veµmi lep¹ie.