Pomoc hladujucim de om

V¹etky sú problémy pre dospelých aj deti. Niektorí sú schopní zvládnu» sám seba, ale niekedy je preukázaná nevyhnutná pomoc ¹pecialistu. Najmä v úspechoch detí stojí za to reagova» rýchlo. Nenoste niè zlé alebo poni¾ujúce v poslednom, ¾e rodièia sa cítia bezmocní a nevedia, ako pomôc» svojmu die»a»u. Láska sama jednoducho nestaèí. Príèiny rôznych problémov mô¾u by» naozaj mnohé. Poènúc situáciou zastra¹ovania, cez stres spojený s materskou ¹kolou alebo ¹kolou, vá¾nou chorobou, a¾ po rozvod rodièov, ob»a¾ovanie alebo smr» blízkeho.

Normálne deti sú e¹te hlb¹ie a rýchlej¹ie, èasto sú dôvodom obviòovania a pri absencii reakcií dospelých alebo nevhodných reakcií sa mô¾u zintenzívni» niektoré ru¹ivé symptómy. Pozrite sa na ¹tatistiky, koµko pokusov je samovra¾da urèená mlad¹ím a mlad¹ím de»om na pochopenie rozsahu problému.

Aké situácie dávajú dôvod na vá¾ne premý¹µanie o tom, ¾e pôjdete na detského psychológa?

V¹etky útoky nekontrolovateµných vá¹ní a síl sú nepochybne ru¹ivé. Samozrejme, trojroèné die»a mô¾e prezentova» svoju nespokojnos» v súèasnom cvièení, ale staré deti by u¾ mali kontrolova» svoje reflexy hnevu. Ak sa to stane inak, je to významný signál na prechod na detského psychológa.Noèné pomoèovanie vyskytujúce sa u detí viac ako piatich rokoch, kedy a vyvoláva urèité obavy a mô¾u ohlasova» veµké vnútorné problémy a tak ïalej druhý pozadia. V tomto prípade je náv¹teva detského psychológa mô¾e by» nutnos»ou.Traumatické situácie v¾dy spôsobujú ¹pecifické reakcie tela. Noèné mory, nespavos» alebo podrá¾denos» sú normálnou reakciou tela na stres. Mali by v¹ak prekroèi». Ak takéto ¹táty zostanú dlh¹ie ako niekoµko tý¾dòov, je to výnimoène signál na uvoµnenie odborného poradenstva.Problémy s uèením mô¾u by» výsledkom pomal¹ieho emocionálneho vývoja die»a»a a sú znakom veµkých problémov. Samozrejme, mladý psychológ je schopný diagnostikova» skutoènú príèinu problémov, a preto je dôvodom ïal¹ej práce.Znepokojujúce sú aj násilné èiny proti rovesníkom, ni¾¹ím a zvieratám. Obete domáceho násilia sa èasto správajú takto. Myslím si, ¾e teraz je mo¾né ma» vá¾ne následky v byte pre dospelých, preto by ste mali zasiahnu» naozaj skoro.

Ako vidíte, dôvody na náv¹tevu detského psychológa sú dos», ale nie je to v¾dy úplný register. Musíte ma» a ¾e ka¾dý prudký obrat v udr¾iavaní die»a»a mô¾e vytvori» záchytný bod, ¾e sa so svojím die»a»om deje nieèo zlé a stojí za to po¾iada» o ochranu odborníkov.