Pokladoa prepustenia

In vitro (oplodnenie in vitro, zvyèajne ide o záchrannú dosku pre páry, ktoré ¾iadajú o die»a. Je to trvalý a stresujúci proces, ale veµa ¹»astných párov sa vïaka tomu mô¾e postara» o ¾iaducich potomkov, aj keï sa nové formy ukázali ako nespoµahlivé. Lieèba spoèíva v spojení spermie s vajíèkom v laboratórnych podmienkach mimo tela ¾eny.

Indikácie pre ¹týl sa mô¾u spolieha» na príle¾itos» zo strany partnera (zní¾ené parametre spermií a ¾ien (ob¹trukcia vajíèkovodov, neschopnos» ovulova». Èastou známkou pre oplodnenie in vitro je idiopatická neplodnos», ktorej príèiny zostávajú neznáme. Pred vykonaním in vitro musí pacient ma» laboratórnu súpravu a partnera pre testovanie spermií. Ïalej budúci rodièia musia písomne súhlasi» s postupom, ktorý sa má vykona». Ïal¹ou metódou je hormonálna (farmakologická stimulácia ¾eny, ktorej cieµom je zvý¹i» poèet dospelých oocytov. Lieky a ich dávkovanie sú plánované individuálne odborníkom spolu s výsledkami predchádzajúcich ¹túdií pacienta. Ïal¹ím krokom je vyzdvihnú» vajeèné bunky ¾eny v sezóne oznaèenej ¹pecialistom. Postup je vykonávaný v celkovej anestézii a niekoµko minút. Spoèíva v prepichnutí viditeµných vezikúl v oboch vajeèníkoch, v objekte zhroma¾ïovania folikulárnej tekutiny obsahujúcej oocyty. Zároveò partner pacientky komunikuje s darcom spermy (je potrebné zachova» sexuálnu abstinenciu niekoµko dní pred chirurgickým zákrokom. Druhou úrovòou je väzba zhroma¾dených vajec na spermie v laboratórnych podmienkach. Embryá vytvorené v poslednej dráhe sa ukladajú do inkubátora, kde existujú skvelé podmienky pre ich rast. Po niekoµkých dòoch sa umiestnia do maternice pacienta pomocou tenkého katétra. Tento krok postupu nie je »a¾ký, tak¾e nevy¾aduje anestéziu. Po transplantácii embrya by mal pacient zní¾i» telesnú aktivitu (krátka abstinencia je u¾itoèná a prejs» k dobrému ¾ivotnému ¹týlu. Po dvanástich dòoch musí ohlási» kliniku, aby pokryla biochemické tehotenstvo. V piatom tý¾dni po operácii je indikovaný ultrazvuk potvrdzujúci tehotenstvo. V prípade poruchy je mo¾né opakova» postup pri zachovaní pripravených, rezervných embryí. Podµa najnov¹ieho výskumu je úèinnos» in vitro pribli¾ne 40%. Táto metóda je poslednou slu¾bou pre neúspe¹ne ¾iadajúce o die»a.