Pokladoa pre poeitae

Povinnosti, ktoré sú ulo¾ené dr¾iteµovi registraèných pokladníc, zahàòajú nielen èinnosti súvisiace s ich dovozom a daòovou úpravou. Naopak, zaberajú ka¾dé neskor¹ie obdobie, v ktorom máme osobitnú pokladòu. Èo potom zatvorí povinnosti?

Na èo sa vz»ahuje daòové právo aj na pou¾ívanie pokladníc?

1. Príjmy, príjmy.

Prvá vec je robi» príjmy. Poèuli ste o krokoch na to, aby kupujúci mohli pou¾íva» potvrdenia od predajcov. Odkiaµ pochádzajú tieto akcie? Príjemom je fakt, ¾e daò, ktorá je dl¾ná daòovému úradu, bola zahrnutá do výpisu predajcu. ®iadny doklad o príjme nemo¾no zosúladi» s posledným, ¾e táto daò nebola zahrnutá. Máme tu to, aby sme sa zriekli lieku ako modelu daòovej a konkurenènej neèestnosti.

2. Denná fi¹kálna správa.

Denná daòová správa je ïal¹ou povinnos»ou, ktorej je podnikateµ povinný. Po ka¾dom dni (ale pred obchodovaním na druhý deò je podnikateµ nútený vypracova» správu. V òom bude umiestnená hodnota dane, ktorú má podnikateµ zaplati» daòovému úradu charakteristickým pre vlastnú kanceláriu. Simple? Pamätajte, ¾e v prípade fi¹kálnej kontroly je táto správa ¾iaduca.

3. Mesaèná fi¹kálna správa.

Aj v prípade dennej správy je potrebné urobi» analogickú mesaènú správu. Ide o to, aby sme vzali do úvahy hodnotu celej dane, ktorú musíme zaplati» za celý mesiac. Ako by sme mali túto správu robi»? Z tohto hµadiska je vec pomerne jednoduchá. Mesaèná fi¹kálna správa musí by» pripravená na nový deò v mesiaci, ktorý obsadzuje.

4. Pokladnica.

Majetok z fiskálnych výhod, je tie¾ obmedzený na povinnos» zapísa» zápisy do registra pokladnice. Je dôle¾ité, aby tieto záznamy, ako aj ka¾dá kniha, zostali v miestnosti, ktorá sa nachádza v bezprostrednej blízkosti registraèných pokladníc. Samozrejme, ¾e tieto záznamy budú kontrolované poèas daòového auditu vykonaného u podnikateµa daòovým úradom.

Zhrnutie: & nbsp; registraèné pokladne & nbsp; majú veµa zodpovedností. Pri ich vydávaní v¹ak máme záruku, ¾e sa zaoberáme veµkým právnym spôsobom. Tak¾e mô¾eme µahko dokáza» pri vykonávaní rôznych daòových kontrol vykonávaných daòovým úradom.