Pokladoa nevytlaei potvrdenie

Fi¹kálnym fi¹kálnym lístkom by mali by» v¹etky osoby, ktoré spôsobujú samostatnú finanènú èinnos» a ich prílev prevy¹uje limitnú hodnotu stanovenú Ministerstvom financií. Takýto èlovek je povinný napísa» ka¾dý predávaný výrobok pomocou pokladnice. Tento nenápadný elektronický prístroj sa pou¾íva predov¹etkým pre register obratu a vý¹ku dane (teplo a DPH splatnú z maloobchodného predaja výrobkov. Finanèná pokladnica je základom pre poèítanie s daòovým úradom.

Hallu ForteHallu Forte3. Vyhoďte sa od halukov navždy

Ktorý sa rozhodnú»?Na trhu existuje niekoµko spôsobov registraèných pokladníc, okrem iného: pokladnièné pokladne, pokladnièné pokladne ECR, pokladne na jedno miesto, systémové alebo ¹pecializované pokladne. V¹etky z nich plánujú svoje pou¾ívanie a samozrejme, napríklad, medzi lekáròami, taxíkmi, autobusmi alebo re¹tauráciami sa nachádzajú ¹pecializované pokladne.

V tejto pozícii chceme predov¹etkým priblí¾i» výhody pokladniènej pokladne POS. Zaènime tým, ¾e vysvetlíme, èo pokladnica POS vôbec je. POS pokladne, alebo EPOS, z Electronic Point Of Sale English, èo znamená elektronický predajný systém. Zvyèajne ide o pokladne vo výbere fi¹kálnej tlaèiarne. Veµmi èasto je mo¾né, ¾e je jednoducho vybavený PC: monitorom, klávesnicou, èítaèkou èiarových kódov, displejom pre príjemcu a èítaèkou kreditných kariet.

výhodyVýhody pokladniènej pokladne sú v prvom rade skutoènos»ou, ¾e ich mno¾stvo a ¹týl mô¾u by» voµne zvolené vo vz»ahu k potrebám daného obchodu. Ïal¹ia výhoda spoèíva v tom, ¾e schválenie podlieha iba fi¹kálnej tlaèiarni a slu¾ba musí túto po¾iadavku kompenzova». Zvy¹né prvky pokladnice budú pravdepodobne vymenené a servisované niekoµkokrát prvou lep¹ou slu¾bou. Zoznam výhod pokladnièných pokladní, je nemo¾né spomenú», ¾e softvér pre túto pokladnicu bude pravdepodobne ¾i» slobodne vyvinuté a prispôsobené potrebám obchodu. Za zmienku stojí aj to, ¾e takéto registraèné pokladne sú vybavené pevnými diskami, ktoré sú v tvare ulo¾enia a na dlhú dobu si zapamätajú µubovoµný poèet vykonaných transakcií (znalos» daného potvrdenia je mo¾né chráni» aj niekoµko rokov!. Na jednom konci je potrebné spomenú», ¾e súèasné sumy sú jednoduché a veµmi populárne na pou¾itie.