Pokladoa kozmeticky salon

Stretávame sa s pokladòami v ka¾dom obchode alebo supermarkete - jedným slovom, kde sa uskutoèòujú maloobchodné predaje. Len od zaèiatku. Èo teda má fi¹kálna pokladnica?

Pokladne sa oznaèujú aj inak ako registraèné pokladnice, teda niè nové ako elektronické zariadenie, vïaka ktorému mô¾eme urèi» nákup a sadzbu dane z príjmu a DPH splatnú z maloobchodného predaja. Vo svete existujú fi¹kálne zariadenia, ktoré nemajú fi¹kálnu pamä» a informácie o obrate sú evidované v medzinárodnej zabezpeèenej pamäti.

Práve v Poµsku sú pokladnice zdobené vo fi¹kálnej pamäti hodnôt OTP (One Time Programming, ktoré sú urèené jedineèným èíslom, v ktorom sa na konci dòa predaja odporúèajú èisté sumy a dane. Samozrejme sa berie do úvahy celková vý¹ka dane a hrubých pohµadávok.

Divízia registraèných pokladníc.Vzhµadom na výstavbu registraènej pokladne sa vyznaèuje prirodzenými pokladòami Elektronickej pokladnice (ECR, ktorá:- spolupracova» s poèítaèmi;- ide o fi¹kálne tlaèiarne;- ide o poèítaèové registre;- systémy POS / EPOS (miesto predaja / elektronického predajného miesta;- sú to terminály pokladnice.

Systémy, ktoré sa pou¾ívajú v menách, sa zapoèítavajú aj do prvých dvoch systémov:- autonómne systémy (pracovný program registraènej pokladnice a aplikaèný program sú v registri pokladnice, ako napríklad: POS, ECR, základòa komodít s plným PLU, zoznam kódov, názvy výrobkov priradené listovými symbolmi daòových sadzieb PTU (produktová daò a asistencia;- poèítaèové systémy (táto otázka nemá numerickú klávesnicu, ale fi¹kálna tlaèiareò má niekoµko tlaèidiel na tlaè dennej fi¹kálnej správy.

firma