Pokladniena prirueka

Povinnos» pou¾íva» finanèný pokladníc je veµmi módna, a preto ná¹ sprievodca urèite zaujme veµkú skupinu podnikateµov. Pri výbere pokladnice by ste mali pristupova» opatrne, prièom dbajte na dôle¾ité parametre pokladne a ich typy. Bohu¾iaµ, toto je jednoduchá téma. Pokladnica by sa mala vo v¹eobecnosti vybra» pre urèitý typ podnikania. Pokladòa, ktorú si vybra»?

Hlavným kritériom vhodného výberu pokladnice je typ obchodnej kampane, za ktorú je nákup vybavenia nevyhnutným. Mô¾eme utráca» fi¹kálne prostriedky pre: registraèné pokladne, medzi ktorými pou¾ívame:

jednokomorové pokladne - ide o veµmi veµkú skupinu pokladníc, ktoré sú v súèasnosti k dispozícii na námestí. Taký hotovos» v podobe rôzneho druhu, bez ohµadu na veµkos», majú nádej na splnenie svojich vlastných prostriedkov, okrem iného s váhy, èítaèky èiarových kódov alebo poèítaèom. Mô¾ete si tie¾ kúpi» pravidelnú daòovú pokladnicu, ktorá nemá urèité zariadenia. Takmer málo µudí pripojí externé zariadenia do pokladne, aj keï je to mo¾né;

prenosné registraèné pokladne - najdôle¾itej¹ou témou tejto pokladnice je ich mobilita. Sú vybavené batériou, stabilizáciou rolí papiera, èo je záruka proti valcovaniu valcov za úèelom prenosu pokladne z prostredia. Dôle¾itým technickým bodom malých pokladníc je to, ¾e sú veµmi odolné voèi nízkym podmienkam prostredia, to znamená extrémne hodnotným alebo veµmi jednoduchým teplotám a obµúbenej¹ej vlhkosti vzduchu. Klávesnica takýchto pokladníc je zvyèajne vyrobená zo silikónu alebo gumy, èo znamená, ¾e nie je mo¾né zaplavi» vnútorné systémy, ktoré sa nachádzajú v takejto pokladnici;

systémové pokladnice - ide teda o pokladniènú kategóriu urèenú pre celé maloobchodné predajne. Sú schopní spolupracova» v sieti s notebookom aj so zahraniènými registraènými pokladòami. Okrem toho sú kompatibilné s inými zariadeniami, ktoré prichádzajú s cieµom zvý¹i» spokojnos» spotrebiteµov, medzi protichodnou hmotnos»ou alebo èítaèkou èiarových kódov. A sú to na¹e peòa¾né zásuvky, ktoré vïaka na¹im silným oddeleniam umo¾òujú & nbsp; vyèistenie úètov, zatiaµ èo ten uµahèuje príjem a vkladanie peòazí.

poèítaèové pokladne - najnov¹ie pokladnice, ktoré sú kombináciou poèítaèa s fiskálnou tlaèiaròou, vyzdobené v monitore.