Pokladnica alebo fi kalna tlaeiareo

Dòa 1. januára 2015 som uzavrela zákon, ktorý dodatoène zú¾il poèet podnikateµov, ktorí nie sú povinní registrova» svoje transakcie na daòovej sume. Ak ste doteraz nevyu¾ili pokladnicu - teraz ju mô¾ete zmeni». O nieèo viac svedèí skutoènos», ¾e len veµmi málo ¾ien, ktoré sú finanène aktívne, bude nútených kúpi» si pokladòu. Vzhµadom k tomu, ¾e v rozpoète ka¾dého podnikateµa sú veµké náklady, stojí za to zisti», ako získa» náhradu za takýto nákup.

- V¹etci podnikatelia, ktorí si kúpili registraènú pokladòu a zaregistrovali ná¹ predaj, majú právo po¾adova» náhradu nákladov. Ak chcete po¾iada» o takúto refundáciu, musíte splni» urèité formality. Podµa zákona mô¾ete získa» spä» 90% kúpnej ceny registraènej pokladnice bez DPH, ale táto cena nemô¾e prejs» 700 PLN. Nepochybne, mo¾nos» získa» návrat je ideálnou správou pre v¹etkých podnikateµov, ktorí neradi vyhodia peniaze.

- Taktie¾ nemô¾eme prís» o osobitné oznámenie na daòový úrad, v ktorom deklarujeme vý¹ku pou¾itých finanèných prostriedkov a adresy na ich pou¾itie. Tie¾ je potrebné vráti» presný dátum, kedy sme zaèali zaznamenáva» predaj na konkrétnej pokladnici. Tento materiál je dôle¾itý, ale nemô¾eme zabudnú» na jeho predlo¾enie.

Ak chcete získa» náhradu za kúpu pokladnice, musíme ma» potvrdenie o kúpe. Mô¾eme po¾iada» o vrátenie peòazí raz, v rámci jedného vyhlásenia. Ak by sme pou¾ili voµné otázky spojené so súèasným systémom, v ktorom ¾iadame o vrátenie finanèných prostriedkov, na webe je mo¾né nájs» mno¾stvo informácií - tu je veµa bodov k aktuálnej téme. So zárukou nie sme výnimoènými µuïmi, pre ktorých je potreba kúpi» pokladnicu úplne novou krásou. Ale vïaka pomoci skúsených ¹pecialistov nebudeme môc» kúpi» len tie správne peniaze, ale viac sa nám podarí získa» spä» náklady na nákup.

Kde si mô¾em kúpi» pokladòu? Nákup fi¹kálneho zariadenia mô¾e by» realizovaný v záujme internetu vo veµkých in¹titúciách. Pamätajte, ¾e súèasný význam by bol autorizovaným distribútorom a ¾e by mal ponúka» aj slu¾by.