Panske vlasy

Moja sestra miluje hra» s vlasmi, mô¾ete ju stále »aha» a hrebeò, kým to robíte. Zároveò je naozaj absorbovaná, ¾e ak ju budete potrebova», aby to vyzeralo krásne, mô¾ete si do nej da» jednu podprsenku ¹es»krát. Väè¹ina drahých ¹kolských vystúpení a ich organizovanie. Jej nedávna tvorba, princezná Joker, bola zábavná a vy¾adovala perfektný úèes a obleèenie. Najprv sa moja matka zamotala do vrkoèov s luky, ktoré k nim boli pripojené. Neskôr tento jedenás»roèný povedal nie, nie, ani raz. Budem vyzera» kraj¹ie v izbách ... a to zaèalo. ©tyridsa»pä» minút pretaktovania a ich riadenia. Vyzerala krásne ako skutoèná princezná. Keï v¹ak ide o aristokratov, rýchlo to zmenilo názor. Neoèakávam, ¾e to bolo asi dve hodiny od zaèiatku výroby. Neoèakávane ... úplne zmenila víziu a vo svojom prejave to moc neurobila "nieeee, nepáèi sa mi to, nepamätám si niè z aristokrata, ktorý nie je ani zïaleka priaznivý". Po¾ièala si nový úèes, schovala si vlasy vo forme naplnenej koky. Na svadbe, samozrejme, ako som napísal vy¹¹ie, u¾ máme zruènos» pri pripínaní si vlasov, tentoraz to ¹lo veµmi hladko. Jej matka, z jednej strany mòa, na druhej strane bola vytvorená za pár okamihov.

Najlep¹ie úèesy pre dievèatá