Oheo tlaee

Súhlas z po¾iarnej oblasti je dôle¾itým zdrojom bezpeènosti. Oheò je jedným z naj»a¾¹ích prvkov, ktorý sa nedá ovláda», rýchlo sa ¹íri a mení v¹etko, èo sa nachádza. Ka¾dý interiér, v ktorom sú µudia, by mal by» riadne vybavený protipo¾iarnymi nástrojmi, ktoré vytvoria úèinnú zbraò v kampani s nepredvídateµným prvkom.

Spolu so zdravými zariadeniami, ktoré poskytujú kontrolu nad ohòom a priestor pred jeho ¹írením, by sa mali pozna». Ka¾dý, kto sa musí cíti» v bezpeèí pred po¾iarom, by mal absolvova» príslu¹né ¹kolenie. Nie je to ¾iadny typ po¾iaru, preto¾e sa zastaví na tom istom výrobku. Napríklad, spaµovanie ropy alebo elektrickej in¹talácie, nemô¾ete uhasi» vodou, ktorá bude len kàmenie plameòom a aby oheò tie¾ viac energie. V boji proti niektorým po¾iarom je veµmi u¾itoèné uhasi» parou. Parné hasenie je forma parného kalenia, ktoré je veµmi úèinné, ale má urèité obmedzenia. Nízka merná hmotnos» pary prakticky zabraòuje jej pou¾itiu v reálnom priestore, preto¾e v takýchto podmienkach para nedosiahne svoje hasiace vlastnosti. Hasenie s parou bude prezentované pre toto veµmi u¾itoèné v uzavretých priestoroch, malé veµkosti. Vïaka pou¾itiu technológie spoèívajúcej v inhibiènom prísunu kyslíka a rýchlom zní¾ení jeho úrovne koncentrácie sa v ideálnom prípade pou¾ije para na hasenie po¾iaru kvapalín, plynov alebo dokonca elektrických in¹talácií. Základný princíp èinnosti hasiacej pary poèíta s kompatibilitou s teplotou vznietenia horiacej látky. Èím vy¹¹ia je teplota vznietenia horiaceho materiálu, tým efektívnej¹ia bude dvojica v plameòovej kampani.