Odolne voei vybuchu

Ochrana proti výbuchu je ochrana proti výbuchu, èo je jedna z najdôle¾itej¹ích expozícií v okolí ohrozených takýmto výbuchom. Na konci správnej prevencie zapálenia alebo po¾iaru by sa mal vyvinú» dobrý bezpeènostný systém proti výbuchu. Tieto rie¹enia sa budú uplatòova» predov¹etkým na µudí vo v¹etkých zónach, ktoré sú pri ka¾dej prevádzke ohrozené po¾iarom.

Súèasne sa s diskutovanými organizmami zaobchádza v¹ade tam, kde je v priemysle výbu¹ný prach. Plán ochrany pred výbuchom je uvedený v prvom rade faktorom, ktorým je potlaèenie výbuchu. Tento proces spoèíva predov¹etkým v rozpoznaní poèiatoènej fázy výbuchu. Potom pou¾ite agenta, ktorého koncom bude odstránenie explózie v urèitom zariadení. V dôsledku toho sa výbuch neroz¹íri a je okam¾ite potlaèený po zapálení. To v¹etko vytvára, ¾e sa oheò nepohybuje. Tento systém je jednou z najbe¾nej¹ích metód ochrany proti výbuchu, a ak to dosiahne, poistenie pred jej výsledkami. Zni¾uje úèinky výbuchu. V danom èase sa vyrábajú také témy ako valenia hasiaceho prístroja, snímaèe tlaku, optické snímaèe, snímaèe prachu a ovládacie panely. Druhá èas» je vylo¾enie výbuchu. Tento proces spoèíva predov¹etkým v tom, ¾e µudia brali do úvahy úèinky výbuchu mimo chráneného zariadenia. V dôsledku toho sa tlak v prístroji vráti na dennú úroveò. Dekompresné systémy zahàòajú dekompresné panely, chlopne so samozatváracou jednotkou a bezplameòové odµahèovacie systémy. Táto fáza systému ochrany pred explóziou odvádza výbuch. Existuje ten istý plán, ako zastavi» výbuch. Jeho hlavným cieµom je uzavretie potrubí a kanálov. Preèo? Po prvé, preto¾e obe predchádzajúce metódy eliminujú len úèinky po¾iaru. Niektoré zvy¹kové úèinky výbuchu sa v¹ak mô¾u dosta» cez potrubia a kanály, ktoré mô¾u spôsobi» sekundárne výbuchy, ktoré sú tie¾ nebezpeèné v produktoch. Z tohto dôvodu a vypínací systém trpí plánom na zabránenie u¾ spomínaným sekundárnym výbuchom. Napríklad sú to valce s kaleným prvkom, uzatváracími ventilmi, uzatváracími uzávermi, výbu¹nými uzatváracími systémami, spätnými ventilmi a podobne.