Ochrana ivota od poeatia

Nápoj medzi najdôle¾itej¹ími aspektmi priemyselnej bezpeènosti stojí za µudský ¾ivot.Je zrejmé, ¾e línie chýb vedú k úplnému obsahu udalostí aj v závode - ako aj v práci. Tak¾e v »a¾kej hranici na¹e - zdanlivo malé a nízke - chyby, ktoré spôsobujú, ¾e sme bolí.

Je mo¾né vyhnú» sa týmto udalostiam?Samozrejme, za predpokladu, ¾e dobrá príprava pracoviska, a to aj pre mnoho pôvodných okolností. Samozrejme, keï sa v skrinke domácej medicíny musí nájs» náplas» a elastický obväz, v pracovnom byte musíme ma» prístup k najoriginálnej¹ím zdrojom pomoci.S takýmto nápojom mô¾ete urèite by» hasiaci prístroj alebo po¾iarna deka - prvá línia hasenia po¾iarov, ktorá spôsobuje nenapraviteµné ¹kody a bezprostredné ohrozenie bytia alebo zdravia. Ak sú v pozadí práce uvedené výbu¹né zóny alebo zvý¹ené riziko po¾iaru - uistite sa, ¾e je v¾dy k dispozícii hasiaci prístroj dostatoènej veµkosti a metódy na zabránenie nebezpeèenstvu v ich okolí.

Je zrejmé, ¾e niektoré kvality sa nedajú vyhnú» a zvládnu» sami - èo by sme mali robi» v tejto forme?Väè¹ina návrhov a nariadení predpokladá evakuáciu µudí - a niekedy aj hodnotných - a výzvu príslu¹ných ¹tátnych orgánov, ako sú hasièi, polícia, ambulancia alebo ¹pecializované jednotky - plynová alebo energetická ambulancia. Vo svetle práva je bývanie rezidentom dôle¾itou cenou a ¾iadna suma peòazí alebo cena problému nestojí za stratu na ¾ivotoch alebo za vá¾ne po¹kodenie zdravia. Sna¾te sa tak vyhnú» riziku alebo sa s ním vyrovna» na individuálnu ruku - ale neodhali» sa!