Negativne a pozitivne emocie

Výskyt v 21. storoèí nepokraèuje v najlep¹om. Èasto sme vystavení výraznému stresu. Mnohé povinnosti, »a¾ká a nervózna atmosféra v èinnosti, a potom veµké problémy v priestoroch. Kruh je obsiahnutý. Sme citovo pre»a¾ení. Èasto nemáme príle¾itos» ani zbavi» stresu alebo èestných diskusií ohµadne na¹ich pocitov.

E¹te väè¹í neporiadok v vlastných emóciách spôsobuje, ¾e v urèitom prvku zostáva mimoriadne dôle¾itý. Mnohé povinnosti, ktoré nás nadväzujú, robíme s »a¾kos»ami a bez energie. Ná¹ záväzok a ochota odís». Nemyslíme si na chvíµu na odpoèinok, napriek tomu, ¾e sa cítime vyèerpaní.

Zbavi» sa zlej lásky je nevyhnutné. Mô¾eme ich ma» vo veµmi dlhom èase. Ak sa im ich nezbavíme, budú ma» aj obrovskú silu. Dobrý psychológ nám mô¾e pomôc» nájs» sa v súèasnej situácii. Z jeho pozornosti sa mu podarí odzbroji» hladkým pohybom tikajúcu bombu jeho lásky a vedy. Niekedy je tento prístup vhodný.

Chronický stres je pre zdravie veµmi vá¾ny. Èasto si neuvedomujeme posledné návrhy. Av¹ak v presnom èase sa ná¹ systém posúva a usmeròuje signály, ¾e krása je nesprávna. Bolesti hlavy, svaly, brucho, palpitácie, nespavos» - zvlá¹» nové sú mimoriadne charakteristickým príznakom. Neschopnos» spánku spôsobuje, ¾e zaèarovaný kruh sa uzavrie. V noci nespíme - v skutoènosti je vá¹ deò veµký. Znepokojená pozornos» a únava spôsobujú, ¾e sme v poriadku menej efektívni a pí¹eme veµa chýb. Ak sa situácia zopakuje, riskujeme, ¾e budeme upozornení a pouèíme niektorých na¹ich nadriadených. To naopak spôsobuje aj väè¹í stres. V dôsledku toho nemô¾eme opä» zaspáva», preto¾e ná¹ mozog je neustále stimulovaný lavínou negatívnych emócií.

Dobrý psychológ Krakow nám pomô¾e kontrolova» stres. Hovori» s ním mô¾e nasmerova» jednoduchý prostriedok a zvý¹i» mechanizmy, ktoré nás ochránia. Chronický stres je chúlostivý a pravdepodobne vedie k vývoju záva¾nej¹ích chorôb, psychických i somatických. Dobrý psychológ Krakow - to je na dosah ruky aj urèite nám pomô¾e vyrovna» sa s nervóznym problémom.