Nazvy du evnych poruch

Du¹evné poruchy mô¾u ma» vplyv na hlavu v urèitom veku. Lekári upozoròujú, ¾e na ne reaguje takmer 20% detí v ¹kolskom veku. Ako zisti», èi va¹e die»a mô¾e zaobchádza» s du¹evnými poruchami?

Po prvé, musíte vedie», ¾e v¹etky poruchy u dojèiat mô¾u by» v opaènom veku. Niektoré sa èastej¹ie vyskytujú v ranom detstve, iné sú typické pre pred¹kolské vekové skupiny, zatiaµ èo úplne nové choroby sa zdajú by» v stave ¹koly. Vývojové abnormality sú veµmi dynamické a ich príznaky sa s vekom zlep¹ujú.

Úzkostné poruchy sú veµmi nebezpeèné, ktoré sú prezentované v troch sférach. Prvou z nich je sféra subjektívnych zá¾itkov, ktorá sa týka toho, èo je die»a v súkromnej mysli. Druhou skupinou je somatická sféra, ktorá sa získa naposledy, èo má die»a v na¹om tele. Symptómové symptómy sú charakterizované rôznymi typmi bolesti (napr. Brucha alebo èloveka a dokonca aj vracanie a mdloby. Die»a mô¾e tie¾ vyjadri» neochotu jes» a utopi» sa v noci. Posledná sféra sa týka správania die»a»a a pou¾íva sa s ru¹ivým správaním. Die»a mô¾e skonèi» s kontaktovaním jednoduchých rovesníkov a sta» sa viac odobraté.

Kedy by ste mali ís» s psychiatrom so svojím die»a»om? Dôvodom boja ¹pecialistu je ka¾dé správanie die»a»a, ktoré je mimo zákon. Ná¹ mladý psychiatr v Krakove sa zaoberá de»mi, pre ktorých novos» v správaní zodpovedá chorobe. Vïaka podujatiu pri práci s de»mi a veµkej dávke empatie vám náv¹teva na¹ich lekárov nebude pre va¹e die»a stresujúce. Vïaka pou¾itiu najnov¹ích metód v kompozícii s de»mi ná¹ detský psychiatr diagnostikuje nielen problém, ale tie¾ vynalo¾í v¹etko úsilie na jeho rie¹enie, èím die»a»u dáva rados» z detstva.