Na predaj pre detske koeiky

BagProject je obchod, ktorý ponúka tie najlep¹ie ekonomické vozíky a nákupné vozidlá. Priamy predaj zahàòa aj: stolíky bazar, turistické ta¹ky, bato¾inové vozíky, batohy a kolesá. BagProject v práci predávaného tovaru je obrovský zá¾itok. Vysokú kvalitu predaných výrobkov zaruèujú skúsení zamestnanci spoloènosti. V¹etok tovar sa vyznaèuje vysokým stupòom funkènosti a funkènosti. Pri objednávaní v tomto obchode podporujete aj poµskú ekonomiku. V ponuke sú len na¹i výrobcovia. Navrhovaný bato¾inový vozík má nosnos» do 70 kg. Vyplýva to z pevnej oceµovej rúrky. V obchode sú tie¾ µahké bazáre, µahko sa montujú a demontujú. Odolný, s vystu¾enými profilmi, odolný proti pre»a¾eniu. Veµký výber kufrov - nízky, stredný a dospelý. Vyrobené zo zdravých materiálov s presnou presnos»ou zaruèujú dlhú ¾ivotnos». Kufre majú veµké kolesá, hliníkovú rukovä» s mo¾nos»ou nastavenia. Senior by si mal kúpi» dokonalý nákupný vozík s veµkou a zdravou ta¹kou. Na predaj ¹iroký výber ïal¹ích farieb, ¹týlov a cieµov ta¹ky. V predajni sa v ponuke pou¾ívajú cestovné ta¹ky. Sú vyrobené z nepremokavého motívu a ¹peciálnych zosilnených vlo¾iek. Sú silné a úèinné. Náhradou ta¹iek mô¾u by» ¹portové batohy odolné voèi trhaniu. Spoloènos» garantuje krátkodobý termín realizácie objednávky, individuálny výjazd k príjemcovi a pekný servis.

Pozri: úlo¾ný vozík