Modulovy program prenosu

Program Enova má mnoho modulov, ktoré mô¾u by» významné v jednotke alebo v kancelárii v mnohých prvkoch jej fungovania. HR modul a mzdy pracujú v osobnom zázname, výpoètu miezd, daní, príspevkov na sociálne zabezpeèenie atï. Poskytuje komplexnú podporu zále¾itostí zamestnancov. Pravidelne sa aktualizuje podµa súèasných predpisov v Poµsku. Je definovaná jednoduchým a prirodzeným grafickým rozhraním, je plne kompatibilnej¹ia s balíkom balíka MS Office.

Modul daòovej knihy je a je zodpovedný za manipuláciu so znaèkou v podstate s dokumentáciou, úètovníctvom a vytváraním módnych a starých správ. Je v jeho slu¾bách, ¾e v¹etky vyhlásenia, osady a záznamy KPIR sa vykonávajú. Taktie¾ poskytuje register menových vyrovnaní s automatickým výpoètom kurzových rozdielov.Kniha inventára umo¾òuje pou¾ívateµom registrova» udalosti spojené s trvalými materiálmi. Modul je tie¾ zodpovedný za evidenciu nehmotného majetku a vybavenia. Je mo¾né ponecha» si konkrétny harmonogram udalostí, ktoré súvisia s najnov¹ími materiálmi. Modulová kniha mô¾e by» spustená v ktoromkoµvek období úètovného roka.Faktúry modul pracuje v predajných dokladoch a urèujúcich cenníkov a stiahnu» spoloènos» zákazníkov. Aplikácia Trade umo¾òuje pou¾ívateµom vydáva» nákupné a predajné doklady, vedie záznamy o objednávkach a obchodoch.CRM (Customer Relations Management je mimoriadne dôle¾itá súèas». Záznamy venované zákazníkom, ale tie¾ umo¾òuje slu¾bu prenájmu a slu¾by. Aplikácia Obchodná kniha umo¾òuje vysielanie, dokumentovanie a písanie ïal¹ích typov správ. Nástroj preto výrazne zlep¹uje ka¾dodenné aktivity úètovníkov.Posledný modul programu Enova - Delegacje pracaowe je príli¹ úlohou podporova» slu¾by a vysporiadanie domácich a iných delegácií. Do veµkej miery to uµahèuje fungovanie spoloènosti na poslednom pozadí. Cenník Enova je vybraný individuálne pre v¹etky spoloènosti. Faktory zohµadnené pre veµkos» podniku a výber modulov. Je tie¾ mo¾né zakúpi» v 3 verziách: strieborné, pekné a platinové.