Krajae

Na druhej strane v domácnostiach je èasto potrebné nieèo rozreza» na tenké plátky. Pracuje nad ka¾dým mäsom, syrmi a chlebom, ale zredukuje sa na skutoènos», ¾e krájaè sa pou¾íva aj na individuálne úèely, ako dôkaz na rezanie zeleniny alebo výrobkov, keï ich potrebujeme vo forme tenkých plátkov.

V súlade s tým, èo chcem nakrája» na krájaè, je vybavený profesionálnym ostrím - dobrým alebo zúbkovaným. Zúbkované údaje sú urèené na krájanie chleba, ktorý sa µahko „uhryzne“ do jeho kon¹trukcie a poskytuje dokonca aj plátky, aj keï rezajú mäkký, èerstvý chlieb. Zo série, pokiaµ ide o mäso a syry, chce nás najmä na vysokých, dokonca aj plátkoch, ktoré sa µahko a bez námahy toèia. Pre tento smer pou¾ívame krájaè s rovným, ale veµmi silným okrajom, ktorý perfektne funguje s tvrdým, aj veµkým mno¾stvom malých údenín a syrov.

Krájaè Maga 310p je precízny rezací stroj, ¹peciálne odporúèaný pre gastronomické kluby a obchody. Odporúèa ho výrobca kvôli svojej vysokej pevnosti a schopnosti manipulácie. Vïaka týmto webovým stránkam, ka¾dý po prvom tréningu z úrovne dôvery a hygieny pri práci, mô¾e zaèa» kampaò s krájaèom a poskytnú» svojim u¾ívateµom údené mäso alebo syry nakrájané na plátky. Silné firmy krájaèe ís» veµa zaobera» krájanie znaènú dávku studeného mäsa alebo syrov, s malým príspevkom veci a veµkos» zamestnanca. Takýto krájaè v kompozícii vám umo¾òuje výrazne u¹etri» èas, ktorý bol raz venovaný krájaniu výrobkov. Okrem toho, krájaèe vïaka nastaviteµnej hrúbke náplasti, umo¾òujú reza» hrubé, dokonca aj rezy, alebo nareza» údené mäso na tenké, takmer priehµadné plátky, preto¾e je potom nútené do modelu úspechu surovej ¹unky, ktorá sa silne konzumuje v hrúbke rezaného tkaniva.