Jedlo gdansk

Nedávno sme mali Valentín, preto som sa rozhodol, ¾e to urobím prekvapením pre moju priateµku. V projektoch som mal veèeru s dvoma chodmi a dezert v prostredí vína a vonných svieèok z èastého obchodného domu. Skvelý nápad - mu¹le. Veµmi hodnotné jedlo, ale aj »a¾ké sa pripravi», preto¾e mu¹le musia by» dobre vyprá¾ané, aby si z nich vzali chu».

Bohu¾iaµ, kuchár odo mòa je dos» priemerný. V skutoènosti by som mohol poveda», ¾e zaèiatoèník, preto¾e to bola takmer pravda. Na¹li ste online recept na vzdialených sandzakov. Nemal som problém pochopi» polovicu textu, preto¾e v¹etko bolo napísané v angliètine! No, nevzdal som sa, v¹etko som prehodil v prekladateµovi a ideme na prvok spolu s intuíciou kuchára (èo absolútne nemám. Rozhodol som sa, ¾e by som tieto slávky dodal so zeleninou. Napriek tomu som zabudol, ¾e musíte najprv odlupova» a nakrája» zeleninu. Zaèal som sa stresova», preto¾e pódium bolo e¹te menej a bol som silný na poli. Zaèal som rozrába» zeleninu, nechcel som smolu, dostal som prsteò ... Ako prirodzený zákazník som sa nevzdal. Spoznal tento nápad - zeleninový rezaèka. Takto to zasiahlo býèie oko. Nie je to tak, ¾e som u¹etril niekoµko sekúnd pri rezaní, stále som sa nemusel stara» o jednoduchý byt pri pou¾ití krájaèa. Keby bol tento celok pripravený, dal si mu¹le. V¹etko bolo vyprá¾ané rovnako ako na obrázku z internetovej èasti, na ktorej som na¹iel recept. Napriek tomu som zabudol, ¾e musím urobi» nejakú polievku. Rýchlo som vyskoèil do neïalekého obchodu za kyslou polievkou v pohári a pustil ho do hrnca a potom som ho ochutnal. Pre dezert som mal vlastnú domácu zmrzlinu, ktorá bola vyrobená skôr v mraznièke. Je dobré, ¾e som sa predtým motivoval, aby som to spôsobil, preto¾e by som u¾ nemohol niè robi». Musím prizna» - posledný okamih, ktorý mi zachránil zeleninovú frézu, zachránil veèeru s dvoma chodmi. Táto osoba bola ¹okovaná a úctivá ku svojim kulinárskym zruènostiam.