Jedla z kyslej kapusty

Keï sa rozhodujeme pre domáceho maznáèika, musíme si uvedomi», ¾e budeme èeli» naozaj veµkej úlohe. V pokoji ka¾dý maznáèik potrebuje neustálu kontrolu a citlivos». V tom èase to mô¾eme µahko poskytnú».

Ka¾dý z nás musí pravidelne jes» rôzne jedlá. To je jedna vec so zvieratami. Postarajme sa preto o zdravú stravu ná¹ho domáceho maznáèika. Kúpme pre neho tú správnu karmu, ktorá mu dá významnú èas» energie. Vïaka tomu bude ma» v¾dy známe zviera na váhe. Pamätajme tie¾, ¾e domáce zviera by malo by» pitnou vodou. Poïme ju do dennej misy a skryjeme ju na verejnom mieste. Dokonca aj keï dáme ná¹mu maznáèikovi správne vyvá¾enú stravu, bude v¾dy chorý. Èo potom robi»? Samozrejme, mali by ste ís» so svojím domácim miláèikom na vá¾neho lekára. A kedy si vybra» veterinára? Venujme pozornos» my¹lienkam rôznych µudí. Mô¾eme sa opýta» na¹ich priateµov, s ktorými hrajú s na¹imi zvieratami. Vïaka prítomnosti budeme nezávislí, ¾e chceme profesionálneho a profesionálneho lekára, ktorý nám poskytne starostlivos» o domácich miláèikov. Povedzme tie¾, ¾e niektorí z nás chcú zábavu. Preto poïme do neïalekého obchodu so zvieratami a kúpime si nové doplnky. Gumová kos» urèite dá ná¹mu psovi veµa èasu. Ak a my sme majiteµmi maèky, nasadíme my¹ v tvare my¹i.

Nenechávajte svojich domácich miláèikov! Potrebujú na¹u neustálu pozornos» a lásku. Dajme im krásny ¾ivot plný rôznych atrakcií. Výsledkom je, ¾e známe domáce zvieratá nám urèite vrátia dobré správanie a nehu.