Ha eni po iaru v lese

Najvýznamnej¹ou úspech ohòa je rýchla a profesionálna reakcia, vïaka ktorej sú prípadné straty minimalizované. Obèas mô¾e dokonca prispie» k zachovaniu dobrého ¾ivota. Urèite by ste v¹ak mali vedie», ako to urobi» a èo hµada». Preto¾e inak zaèneme uhasi» po¾iar v byte zatvorený, a to je vysoký priestor. & Nbsp; V prvom prípade by malo by» to, ¾e ná¹ manévrovací priestor je nízka, s ním, si nemô¾eme dovoli», aby v¹etky prípravy. Najefektívnej¹ím zo v¹etkých je vodná para, ktorá mô¾e rýchlo vies» k neutralizácii hrozby.

Nikostop Antistress

Samozrejme, ¾e pary ako metóda hasenia sa neposkytujú v otvorených priestoroch, kde nebudú dostatoène koncentrované, vïaka èomu je mo¾né po¾iar uhasi». Av¹ak v malých budovách je to perfektne. Be¾ne sa pou¾íva viac na lodiach, v interiéroch, kde sa pou¾ívajú alkoholy alebo vulkanické kotly, kde nie je mo¾né pou¾i» vodu. Základným pôsobením pary, ktorá umo¾òuje vyhnú» sa po¾iaru, je neutralizova» kyslík, bez ktorého plameò nebude trva». Jeho obrovská nevýhoda spoèíva v tom, ¾e tento úèinok sa vykonáva veµmi rýchlo, tak¾e po¾iar sa nebude môc» dostatoène roz¹íri». V súèasnosti je to veµmi dôle¾ité, preto¾e vo forme, keï sa oheò rozprestiera po celej budove, nie je to tým, ¾e by zanikol ten istý pár. Je potrebné, aby bola po¾iarna zbraò veµmi veµká, èo je posledný záväzok, ¾e straty spôsobené po¾iarom budú najvy¹¹ie.