Gastronomia widnica

Bezpeènostné dosky sa tie¾ oznaèujú ako bezpeènostná hlavica alebo membrána. Spôsob aplikácie je odpoveïou na test, èo je bezpeènostný ¹títok.

Úlohou bezpeènostných dosiek je nasmerova» vysoký tlak na skutoèné miesto, ku ktorému dôjde v dôsledku zlyhania. Zariadenia mô¾u by» zavedené rôznymi spôsobmi. Zdieµajú sa vzhµadom na typ in¹talácie a média. Mô¾u pou¾íva» rôzne tvary, rôzne spôsoby technologických rie¹ení, ktoré boli pou¾ité na výrobnej úrovni. Mô¾u by» vyrobené a vyrobené z rôznych materiálov.

Princíp trhacích kotúèov je zalo¾ený na tom, ¾e prevádzkové médium je rýchlo odstránené z zabezpeèeného zariadenia prázdnym prierezom, ktorý bol vytvorený na konci rozbití vymeniteµnej dosky.

Bezpeènostné dosky mô¾u by» individuálne prispôsobené chuti in¹talácie alebo zariadenia. Sú dodávané v súlade s po¾iadavkami klienta. Dla¾dice s výrobným napätím majú oveµa väè¹iu reputáciu. Keï tlak v nádr¾i dosiahne ohrozujúcu vý¹ku, dla¾dice sa zlomí. V dôsledku toho sa riziko zlyhania zastaví oveµa men¹ie.

Laserové rezané dosky sú viditeµné na predaj pomocou laserovej technológie.

Bezpeènostné dosky v kombinácii s poistnými ventilmi sú veµmi známe. V takomto systéme je doska ochranou proti korózii, neèistotám alebo po¹kodeniu ventilu, ktoré vznikajú pri pôsobení atmosférických faktorov.

V¹etky jednoduché a ventily musia spåòa» prísne bezpeènostné predpisy, ktoré sú diktované zákonom.