Estetickej gynekologie c tetina

Gynekológia pokraèuje po celú dobu. Existuje èoraz viac nových prostriedkov na ¹túdium µudského tela. Èoraz menej ru¹ivé a èoraz presnej¹ie. Veµkým problémom medzi ¾enami s pohlavným stykom je rakovina krèka maternice, ktorá je v poèiatoènom ¹tádiu extrakcie úplne vylieèiteµná.

Ak v¹ak narazíte na ru¹ivé symptómy, ktoré mô¾u by» výsledkom takejto choroby, mali by ste ihneï prihlási» lekára na kolposkop, aby ste ochorenie vylúèili. V dôsledku nedostatku záva¾nosti symptómov je pravdepodobne rie¹enie maternice.

Toto vy¹etrenie sa vykonáva pomocou kolposkopu. To nie je niè nové ako mikroskop so spekulom. Spekulum sa vlo¾í do vagíny vhodným prostriedkom na kontrolu toho, aký je reakcia vo vagíne. Tento mikroskop vám umo¾òuje dosiahnu» trojrozmerný úèinok a súèasne spôsobí, ¾e strata sa zvý¹i a¾ desa»násobne, tak¾e gynekológ bude schopný riadne vy¹etri» vaginálnu a krèná stena, aby starostlivo zhodnotil, èi existujú nejaké zmeny. Mali by ste sa pripravi» na vyhµadávanie. Gynekolog bude pravdepodobne pouèi», ako sa chráni» pred testom. V prvom rade je to uvoµnenie fyzických kontaktov aj z gynekologických zá¾itkov tý¾deò pred plánovaným vy¹etrením.

®ena, ktorá skúma kolposkop, zvyèajne pracuje na profesionálnej gynekologickej stolièke. Takáto vy¹etrenie zvyèajne trvá niekoµko a¾ niekoµko minút. Ak sú zisky ohrozujúce gynekológa, mô¾e rozhodnú» biopsia maternice, bude potrebné ustúpi» od urèitej doby netrpí ¾iadnu fyzickú aktivitu, preto¾e to bude veµmi »a¾ké cíti» dôle¾itý nepohodlie. V prevedení zariadení a dôle¾itých parametrov je ergonomické, preto¾e potom je zariadenie v prevádzke.