Elektronicky simultanny tlmoenik

Som prekladateµ, vytváram na mnohých ïal¹ích úrovniach, simultánne prekladám a dosahujem literárny preklad. Najèastej¹ie, ale mojou prácou je porozumie» textu, zvyèajne obèianskoprávnym zmluvám alebo iným úradným dokumentom. Uprednostòujem literárne preklady, preto¾e mi dávajú veµa radosti.

Príprava a koncentráciaAko mám prelo¾i» literárny text, v prvom rade sa sna¾ím udr¾a» plnú koncentráciu. Som vypnú» telefón, nemám prehµadáva» webové stránky - text je pre mòa najdôle¾itej¹ie. Je to dôle¾ité, preto¾e nielen výborný preklad, ale aj prezentácia literárnych hodnôt. Je to nároèná úloha, ale dáva veµkú spokojnos». Keï sa uvádza, ¾e môj preklad literárneho textu nadobúda uznanie, mám veµmi ¹»astie a skoro veµkú spokojnos», ako keby som bol autorom tohto èlánku.Existujú len také texty, ktoré nemô¾em urèi», aj napriek tomu, ¾e sú literárne. To platí pre dva typy: po prvé, nenávidím prelo¾i» harlequinów, preto¾e som nudný sprisahania, a literárna hodnota takéhoto vstupu je µahko ¾iadne. Po druhé, nenávidím populistické a jemné texty.

Domovská pozícia

Samozrejme, napriek mojim predsudkom, ka¾dý preklad textu veµmi opatrne a chcem neustále vraca» predpoklady originálu. Niekedy je to zlé, ale nikdy sa nevzdám a sna¾ím sa koniec. Zdá sa, ¾e musím polo¾i» èlánok spä» na zásuvku a vráti» sa neskôr.V blízkej kariére oceòujem skutoènos», ¾e ju mô¾em da» do budovy. Pre ka¾dý preklad textu sa dajú robi» na diaµku a moderné technológie mi dávajú v¹etky potrebné nástroje na vydanie. Mám v¹etky mo¾né slovníky a internet bude overova» veµa informácií. Av¹ak, keï robíte továreò, musíte premý¹µa» o sebadisciplíne, preto¾e práca v priestoroch je lenivá. Musíte na niektoré úlohy zavies» istú prísnos». Ka¾dý preklad èlánku je aktuálny a ka¾dému je potrebné venova» pozornos», akoby sme práve zaèali pracova».zdroj: