Efektivnos riadenia kvality

Dnes sa veµa párov sna¾í dosta» die»a. ®ije v jednom krat¹om období av iných dlh¹ie. A pre niektoré páry, aj po mnohých pokusoch sa v¹etko pokazí. Inseminácia je stratégia, ktorá funguje ako reprodukcia. Podmienkou na prijatie tohto postupu sú otvorené vajíèkovody v osobe.

Kontraindikácie sú maternicové fibroidy, ktoré mô¾u by» spôsobené podkopaním tehotenstva. Lieèba pozostáva z krytia, kde sú potrebné spermie partnera alebo spermie z banky.Inseminácia je takmer invazívnym a funkèným spôsobom lieèby neplodnosti. Lieèba sa vykonáva u ¾ien, ktoré majú naru¹ený ovulaèný cyklus, ale aj keï hlien je zle sperma. Na rozdiel od toho, u mu¾ov, keï sú ich spermie veµmi mierne a ako organizujú v nedostatoènom mno¾stve.Lieèba spåòa mnohé pravidlá. Po prvé, èlovek musí robi» výskum: stupeò èistoty vagíny, kultúra z cervikálneho kanála, chlamýdie a cytológia. A èlovek musí ís» na internistu v podobe zá¾itku chlamýdií a oèkovania semena. Pred týmto postupom je ¾enke predpísané hormóny vo forme injekcií alebo tabliet.To, ¾e existuje dostatoèné mno¾stvo pohyblivých spermií, je príle¾itos» na tehotenstvo bezprostredne po prvej inseminácii. Ak je prvá pripravená na zlyhanie, potom pravdepodobne vyskú¹ate veµa. Cena postupu je od 700 do 1300 zlotých v porovnaní s klinikou, v ktorej sa má lieèba uskutoèni». Rozli¹ujeme medzi vnútromaternicovou, cervikálnou a panvovou insemináciou.Insemináciou je táto záchrana proti in vitro. Je bezbolestný a pokojný. Veµa sa hovorí o tom, aj keï jej lekári povzbudi» pred in vitro. Úèinnos» inseminácie sa pohybuje od 5 do 25%. Zále¾í na veku ¾eny alebo spermií parametre.®ena by si mala pamäta», ¾e po tom, ako je metóda pod neustálym dohµadom lekára, nepí¹te finanèné aktivity navy¹e neberajte horúce kúpele. Ak spåòame ka¾dú podmienku, zvý¹i sa úèinnos» udalosti v oèakávanom tehotenstve.