Eeska prekladateuska praca

Práca prekladateµa je mimoriadne dôle¾itá a mimoriadne zodpovedná práca, preto¾e táto ¹kola musí dáva» obom predmetom význam vyjadrenia jedného z nich v druhom bode. V dôsledku toho nemusím zopakova» slovom slovo, èo bolo povedané, ale skôr vyjadri» zmysel, obsah, podstatu vyjadrovania a je to veµmi dôle¾ité. Také ¹koly majú obrovskú pozíciu v komunikácii, okrem toho, ako pochopi», ako dodatoène v ich poruchách.

Nápoj z prostriedkov prekladu je po sebe nasledujúci výklad. Aké sú aj typy prekladov, na èo sa vo svojich vlastnostiach spoliehajú? No, pri rozhovore z hlavy, prekladateµ poèúva urèitú skupinu problémov. Mô¾e si vzia» poznámky a pamätá si, èo chce hovori». Ak je tento prvok na¹ou pozornos»ou, potom je úlohou prekladateµa vyjadri» svoj úèel a obsah. Ako bolo uvedené, nemusí to by» doslovné opakovanie. Musí urèite znamena» zmysel, konanie a robi» vyhlásenia. Po opakovaní si hovorca zachováva svoju pozornos», opä» mu dáva stálu skupinu. V skutoènosti v¹etko pokraèuje systematicky a¾ do konca vyhlásenia alebo odpovedí úèastníka komunikácie, èo vedie aj v domácom jazyku a jeho pozornos» sa chápe a opakuje sa poètu µudí.

Tento model prekladu má svoje vlastné choroby a hodnoty. Hodnota je skutoène znièená pravidelne. Fragmenty expresie Tieto zlo¾ky v¹ak mô¾u rozdeli» koncentráciu a prípravu na pozornos». Pri preklade niektorých textov mô¾ete µahko odvies» pozornos», zabudnú» na nieèo, alebo len porazi» rytmus. V¹etko v¹ak vidí v¹etko a komunikácia sa zachová.